Return to search

Hur skall en projektledare, vid användning av metoden RUP, planera ett systemutvecklingsprojekt i syfte att förebygga centrala problem

Nya metoder och dess verktyg är anledningar till varför många systemutvecklingsprojekt misslyckas. Orsaken är att verksamheter tycker att det är för svårt att anpassa metoderna. En systemutvecklingsmetod är RUP som denna rapport har avgränsats till. Det som undersöks i rapporten är hur en projektledare, då metoden RUP används, bör planera ett systemutvecklingsprojekt i syfte att förebygga centrala problem. Problempreciseringen anses vara viktig eftersom den i grund och botten handlar om att utveckla ett framgångsrikt informationssystem. För att få svar på problempreciseringen gjordes en surveyundersökning där tekniken intervju använts för att samla relevant information. Åtta personer på tre olika företag intervjuades. Det resultat som har analyserats fram är fem centrala problem. Dessa problem är: - Brist på erfarenhet - Omställning till ett iterativt tänkande - Saknandet av en tydlig dokumentation och kommunikation - För mycket anpassning av RUP - För dålig resurshantering Utifrån dessa centrala problem har även lösningar analyserats fram. Dessa lösningar hjälper projektledaren i syfte att reducera problemen och se till att informationsystemutvecklingsprojekt inte misslyckas.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:his-844
Date January 2004
CreatorsOttosson, Andreas
PublisherHögskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information, Skövde : Institutionen för kommunikation och information
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/postscript, application/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess, info:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0023 seconds