Return to search

The involvement of a university as a stakeholder in the place branding process. Case:Jönköping Science City

Background: Strategic place branding has gained increased recognition lately, both scholarly and inpractice. Because of globalization, cities are today constantly competing with othercities all over the world. Therefore it is today important for a city to communicate animage that is distinguished from others. However, a city’s image is not communicatedby a single organization, but by a various number of stakeholders. A city consists ofmany different stakeholders, which can make it a complex process. Problem: Much of the existing research argues for the need to involve stakeholders in theprocess of branding cities. How to successfully do so is however still not clearlydefined. This is a complicated manner since every stakeholder is different and hasdifferent needs, priorities and perspectives. This means that stakeholders are also ableto contribute to a city and its brand in a unique way, which existing research lacks indefining. As of last year, Jönköping Municipality and Jönköping University officiallybecame partners in a project called Jönköping Science City. This is a strategiccollaboration between the two parties around a common future vision for Jönköping. Purpose: The purpose of this thesis is to investigate how the involvement of JönköpingUniversity, as a stakeholder, looks like in the process of branding Jönköping city.Meaning that this study will analyze the collaboration and the effects that theuniversity has as a major stakeholder and as an educational center in the city. Method:  Primary and secondary data have been used in order to fulfill the purpose of thisthesis. A case study, in-depth interviews and existing literature have provided atheoretical and empirical base to for the analysis and conclusion. Conclusion: Jönköping University is a unique stakeholder and has had considerable contributionfor the city and its brand. By an established cooperation with the university, Jönköpingcity are in turn able to utilize the positive / Bakgrund: Till följd av globaliseringen som idag är ett faktum finns numera en konstantkonkurrens städer emellan. Detta har lett till en allt större betydelse och intresse kringstrategisk platsmarknadsföring, både vetenskapligt och i praktiken. I praktiken betyderdetta att städer idag har ett behov av att kommunicera en unik varumärkesimage somskiljer sig från övriga städer. Däremot kommuniceras inte städers varumärkesimageenbart av en organisation, utan genom många olika aktörer aktiva i staden. Problem: En stor del av den befintliga forskningen betonar vikten av att involvera dessa aktöreri stadens marknadsföringsprocess. Det finns dock inget entydigt svar på hur detta skallgenomföras och oklarheter råder på området. Att involvera aktörer i en sådan processär ofta komplicerat då olika aktörer har skilda behov, prioriteringar och perspektiv. Nuvarande forskning saknar även fakta kring det faktum att olika aktörer kan bidra tillen stad på unika sätt. Detta har författarna valt att kolla vidare på genom att undersökadet nyligen startade samarbetet mellan Jönköpings kommun och Högskolan iJönköping, Jönköping Science City. Jönköping Science City är ett officiellt samarbetei syfte att skapa och jobba mot en gemensam framtidsvision parterna emellan. Syfte: Denna uppsats har till syfte att undersöka Högskolan i Jönköpings medverkan iJönköpings stads marknadsföringsprocess. Detta kommer att göras genom attanalysera samarbetet mellan de båda parterna och de bidragande effekter somsamarbetet medför. Metod: Både primär- och sekundär data har bildat grunden för denna uppsatts. Författarna haranvänt sig utav en fallstudie, djupintervjuer och befintlig litteratur. Slutsats: Högskolan i Jönköping är en unik aktör i sin roll som stadens lärosäte och har bidragittill en stor del av den utveckling som skett i staden. Genom ett samarbete meduniversitetet, har Jönköping stad bättre kunnat utnyttja den positiva

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hj-28707
Date January 2015
CreatorsKassabian, Kristian, Goldman, Tobias
PublisherHögskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageEnglish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0028 seconds