Return to search

Genotypning av HFE c.845G>A, HFE c.187C>G och HFE c.193A>T för hemokromatos med hjälp av Realtids-Polymerase Chain Reaction : En kvalitetsutvecklande studie i Jönköpings län Genotyping of HFE c.845G>A, HFE c.187C>G and HFE c.193A>T for hemochormatosis by Real Time-Polymerase Chain Reaction  : A quality improvement study in the Region Jönköping County

Hereditär hemokromatos (HH) är en vanlig multigenetisk defekt som leder till ett onormalt förhöjt järnupptag i tarmen och ses framförallt hos kaukasisk befolkning. Sjukdomen har på senare år visats orsakats av mutationen c.845G>A men även mer ovanliga varianter som c.187C>G och c.193A>T, vilka alla finns belägna i genen HFE. HFE som finns lokaliserad intill Human Leukocyte Antigen (HLA)-genen på kromosom sex korta arm kodar för ett HFE-protein som har till uppgift att reglera kroppens järnmetabolism i interaktion med hormonet hepcidin. Vid HH avtar proteinets järnregulatoriska funktion och järnackumulation uppstår. Idag diagnostiseras HH främst via genotypning där ovanstående genvarianter påvisas. Beroende på genvariant löper individer olika hög risk för sjukdomsutveckling. I studien var syftet att verifiera det kommersiella kitet LightMix® in-vitro diagnostics kit HFE H63D S65C C282Y diagnostics kit för kvalitativ diagnostik av HFE-genotyper via Realtids-Polymerase Chain Reaction (PCR) via smältkurveanalys för eventuell införsel i rutindiagnostik. I studien kunde samtliga patientprover (n=49) ifrån Halmstad med misstänkt hemokromatos genotypas för genvarianterna i HFE-genen. Utifrån godkända resultat i prov-till-prov variation tillsammans med icke-frekventa skillnader i imprecisionstest samt 100 % samstämmighet gentemot referensmetoder på externa laboratorier, kunde slutsatsen dras att metoden är relevant för rutinverksamheten på Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings Län.

Hereditary hemochromatosis (HH) is a common multi-genetic defect that results in abnormally elevated iron uptake mainly in Caucasian populations. The disease has recently been found to be caused by mutation c.845G>A, in addition to the unusual variants c.187C>G and c.193A>T, all of which are detected in the gene HFE. HFE is located adjacent to the Human Leukocyte Antigen (HLA)-gene on chromosome six’s short arm and encodes for a HFE-protein, responsible for the body's iron metabolism regulation in interaction with the hormone hepcidin. As HH decreases the protein's iron-regulatory function, the iron accumulation increases. Today HH is diagnosed primarily through genotyping where variants in the HFE-gene are detected. Depending on the variant, individuals are put at varying high risk of disease development. The aim of this study was to verify the commercial LightMix® in-vitro diagnostics kit HFE H63D S65C C282Y for qualitative diagnosis of HFE-genotypes through Real-time Polymerase Chain Reaction (PCR) and melting-curve analysis for possible introduction in routine diagnostics. In the study, all samples (n=49) from patients with suspicious hemochromatosis were genotyped for the gene variants in HFE-gene. Based on all accepted results with non-frequent differences in imprecision test and 100 % consistency against the reference methods at external laboratories conclusions could be drawn that the method is applicable for routine diagnostics at the County Hospital Ryhov in Region Jönköping.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hj-30788
Date2016
CreatorsChamoun, Stephanie, Medina, Sarajlic
PublisherHälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageEnglish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0024 seconds