Return to search

Hantering av informations- och kommunikationsflöden inom offentlig sektor: en fallstudie av uthyrningsprocessen av bostäder. / Information- and communication flow management within the public sector: a case study in the rental housing process.

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hj-31434
Date January 2016
CreatorsMikael, Nilsson, Erik, Dahl
PublisherTekniska Högskolan, Högskolan i Jönköping, JTH. Forskningsmiljö Industriell produktion, Tekniska Högskolan, Högskolan i Jönköping, JTH, Industriell organisation och produktion
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageEnglish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0016 seconds