Return to search

Säkerställning av mätprocessers tillförlitlighet : En fallstudie på Volvo Group Trucks Operations / Ensuring the reliability of measurement process

Quality insurance is an important part of a manufacturing company in order to achieve and maintain its competitiveness. To measure how the company’s processes are performing, it is necessary to have reliable measurement data. Reliability of measurement data is naturally a crucial and important factor for a company to deliver the right quality to its customers. Without confidence in the measurement data, there is a potential risk that the customers end up with defective products if the measurement results are misinterpreted. This thesis project has been conducted at Volvo GTO in Skövde at the crankshaft manufacturing department. Volvo GTO wants to understand how well their manufacturing process of crankshaft performs by assigning a capability value. One of the requirements for obtaining a reliable capability value is that the measurement system is reliable. Volvo suspects that they do not have a reliable measuring system for measuring the roundness of bearing surfaces on a crankshaft. To clearly identify the problems of the measurement system, several possible causes of errors were identified and then analyzed deeper. These possible causes have attempted to be disproved and the errors which couldn’t be disproven may be a possible cause of error. The result of this thesis project shows that the company doesn’t meet the requirements to perform reliable measurements with such small tolerances. The main cause of the uncertainty in the measurement process is the external factors, such as the measuring environment. This report also includes recommendations on how the company can eliminate the measurement uncertainties to get a more reliable measurement process. / För att ett tillverkande företag ska kunna uppnå och bibehålla sin konkurrenskraft är kvalitetssäkring en viktig del av verksamheten. För att kunna uppmäta hur företagets processer presterar är det nödvändigt att företaget har tillförlitlig mätdata. Tillförlitlighet till mätdata är av naturliga skäl en avgörande och viktig faktor för att ett företag ska leverera rätt kvalitet till sina kunder. Utan tillit till mätdatan finns det en potentiell risk att defekta produkter hamnar hos kunden genom att tolka mätresultatet felaktigt.   Detta examensarbete har utförts på Volvo Group Trucks Operations (GTO) i Skövde på vevaxels-avdelningen. Volvo GTO vill förstå hur väl deras tillverkningsprocess av vevaxlar presterar genom ett duglighetstal. Ett av kraven för att få ett pålitligt duglighetstal är att mätsystemet är tillförlitligt. Volvo anser idag att de inte har ett tillförlitligt mätsystem vid rundhetsmätning av vevaxlar. För att tydligare kartlägga de problem som idag finns med mätsystemet så identifierades ett antal felmöjligheter som analyserades djupare. Dessa felmöjligheter har försökts att motbevisas och de som inte har kunnat motbevisas kan vara en möjlig felorsak. Resultatet uppvisar att det finns brister i de grundförutsättningar som krävs för att en tillförlitlig mätning skall kunna utföras. I arbetets gång är det tydligt att det främst är de yttre faktorerna som skapar en osäkerhet i mätprocessen. Rapporten avslutas med en rekommendation kring hur företaget kan eliminera mätosäkerheten för att få en tillförlitligare mätprocess.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hj-40906
Date January 2018
CreatorsLjung, Marcus, Staf Vadin, Adam
PublisherTekniska Högskolan, Högskolan i Jönköping, JTH, Maskinteknik, Tekniska Högskolan, Högskolan i Jönköping, JTH, Maskinteknik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0028 seconds