Return to search

Statistisk regressionsanalys i matematisk och didaktisk kontext : En studie av hur matematikböcker i Sverige, Norge och Finlandstödjer gymnasieelevers förståelse av regressionsanalysens matematiska natur och dess tillämpningsmöjligheter / Statistic Regression Analysis in the Mathematical and Didactic Contexts

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hv-10052
Date January 2016
CreatorsÖsterberg, Marika
PublisherHögskolan Väst, Avd för utbildningsvetenskap och språk
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0015 seconds