Return to search

Digitalisering av arbetsflöde för avvikelsehantering på inköpt material : En fallstudie utförd på Nolato Cerbo AB i Trollhättan / Digitalization of a workflow for deviation handling for purchased material : A case study performed at Nolato Cerbo AB in Trollhättan

Ett examensarbete genomfördes på Nolato Cerbo AB i Trollhättan, med målet att utforma ett förslag på ett digitalt arbetsflöde för avvikelsehantering på inköpt material. De frågeställningar som arbetet skulle besvara var: • Kan ett arbetsflöde för avvikelser på inköpt material digitaliseras för att underlätta dokumentering, spårbarhet och hantering av information? • Hur ska arbetsflödet utformas för att uppnå de interna intressenternas krav och behov? • Vilka fördelar respektive nackdelar kan uppstå vid införandet av ett digitalt arbetsflöde? För att kartlägga hur flödet ser ut i nuläget samt problem med flödet, genomfördes intervjuer med de berörda avdelningarna. Intervjuerna tog också upp de anställdas åsikter om ett digitalt flöde. Ett flödesschema skapades och därefter identifierades slöseri i flödet. En benchmarking genomfördes också på Varner Retail Logistics AB, för att se hur ett annat företag arbetar med ett digitalt flöde för avvikelsehantering. Ett nytt flödesschema togs fram för avvikelsehantering på inköpt material, där de manuella delarna digitaliserades. Efter att ett test genomförts med berörd personal kunde det konstateras att det digitala flödet kommer underlätta dokumentering, spårbarhet och hantering av information. De interna intressenternas krav och behov uppfylldes också. Fördelar som respondenterna anser kan uppnås med det digitala flödet var tidsbesparing, ingen manuell pappershantering, snabbare spridning av informationoch att rätt information fylls i från början. Nackdelar som anses kan uppstå är att det kommer ta tid för personalen att lära sig och vänja sig vid det nya arbetssättet, samt begränsningar i mobilapplikationen. Slutsatserna som drogs var att det digitala flödet kommer att kunna användas om det utformas enligt författarnas förslag, men förändringar kan komma att ske i flödet i framtiden. Det kan också finnas personal på Nolato Cerbo AB som känner en osäkerhet inför digitalisering och förändringar. För att implementeringen ska bli lyckad kommer därför utbildning och information om digitaliseringens möjligheter krävas. / A case study was performed at Nolato Cerbo AB in Trollhättan, with the objective to design a suggestion of a digital workflow for deviation handlingfor purchased material. The following questions were issued to fulfil the objective of the case study: • Is a workflow for deviation handling for purchased material possible to digitalize in order to facilitate documentation, traceability and information handling? • How should the workflow be designed in order to reach the involved personnel's requirements and needs? • Which advantages and disadvantages could emerge from the implementation of a digital workflow? To be able to map the current workflow and its issues, interviews with the involved departments were conducted. The interviews also brought up the employees' opinions of a digital workflow. A flowchart was created and waste in the workflow was identified. A benchmarking was performed at Varner Retail Logistics AB, to get an insight of how another company uses a digital workflow for deviation handling. A new flowchart for deviation handling for purchased material was created, where the manual parts of the flow were digitalized. After a test had been performed with concerned employees, it could be stated that the digital workflow will facilitate documentation, traceability and information handling. The requirements and needs for the involved personnel were also fulfilled. Advantages that the respondents consider can be achieved with the digital workflow was time save, no manual handling of paper, a faster distribution of information and that the correct information will be filled in from the beginning. Disadvantages that the respondents consider can emerge is that it will take some time for the employees to learn and adapt to the new way of working and the limitations of the mobileapplication. The conclusions that were drawn was that the digital workflow will be able to be used if it's designed according to the suggestion, although changes to the workflow might be performed in the future. There might also be employees at Nolato CerboAB which afraid of digitalization and changes. For the implementation to be successful, an education and information about the possibilities that digitalization brings will be required.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hv-15210
Date January 2020
CreatorsAbbas, Tabassom, Sandblom, Sofia
PublisherHögskolan Väst, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik, Högskolan Väst, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0056 seconds