Return to search

Analys av kvalitetsproblemen på rear quarter panel stationen hos Volvo Cars i Torslanda / Analysis of the quality problems at rear quarter panel station at Volvo Cars AB in Torslanda

Studien fokuserar på tillverkningen av Volvo v90. Mer specifikt monteringen av en expander runt tanklocket. Monteringen sker på rear quarter panel stationen och det finns ett kvalitetsproblem där. Den manuella monteringen görs inte rätt varje gång och detta leder till problem framöver i produktionen. Studiens syfte är att ta fram fler förslag till motåtgärder och förbättringar. Med hjälp av ett uppbyggt teoretiskt ramverk i form av andra vetenskapliga artiklar har ett flertal förslag tagits fram. Tre nya tekniker, några ändringar med Lean som riktlinjer och ett förslag till designändring beskrivs vidare i texten. Vidare ges även förslag på hur Volvo Cars kan arbeta vidare med förbättringsförslagen i framtiden för att upprätthålla hög kvalité. De metoder som används för att ta fram förslagen till motåtgärder är DMAIC, intervju, observation och en litteraturstudie. En analys genomförs för att utvärdera huruvida förslagen är försvarbara eller inte. Inget om själva implementeringen i verkligheten kommer att finnas med i rapporten / The present study analyzes the quality issues occurring during the assembly of the expander around the fuel cap while manufacturing Volvo v90. The assembling process is done manually at the rear quarter panel station. The main objective of the current investigation was to analyze the problems that Volvo Cars AB is facing currently and suggest quality improvement tools and techniques.  To define, measure and analyze the above-mentioned problem, the DMAIC method has been used. Interviews, observations, and a thorough literature study has been conducted and potential improvement proposals are suggested.  As a result of the current study, three new techniques for detecting quality problems early in the production process, several improvement suggestions with Lean as guideline and a suggestion for design change is proposed. Furthermore, suggestions are also given on how Volvo Cars can continue to work with improvements in the future to maintain a high quality throughout.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hv-17698
Date January 2021
CreatorsKorsbo, Andreas, Woxvold Bjönness, Egil
PublisherHögskolan Väst, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0025 seconds