Return to search

En kartläggning av outsourcingen avekonomifunktioner i Västra Götalands län

Bakgrund Outsourcing är ett ämne som på senare år har uppmärksammat smer och mer. Outsourcing har även blivit ett allt vanligare begrepp i företagsvärlden. Det finns olika typer av outsourcing och några av dessa är: offshoring och nearshoring. Syfte Syftet med studien är att undersöka hur outsourcingen av ekonomifunktioner ser ut bland aktiebolag i Västra Götalands län. Frågeställningar Av vilka anledningar väljer företag att outsourca sina ekonomifunktioner och vilka för- och nackdelar anser de att outsourcing av ekonomifunktioner bidrar med? Finns det någon relation mellan outsourcing av ekonomifunktioner och företagsbransch eller omsättning? Metod För att uppfylla studiens syfte genomfördes en kvantitativ undersökning i form av en webbenkät. Studien avgränsades till företag som enskilt eller koncernmässigt omsatte 50 miljoner kronor eller mer avseende år 2010 i Västra Götalands län. Företagen valdes genom ett obundet slumpmässigt urval. Slutsatser Företag som idag outsourcar är nöjda med sitt beslut att outsourca ekonomirelaterade arbetsuppgifter eftersom de flesta av dessa företag även fortsättningsvis planerar att outsourca. Samtliga företag anser även i huvudsak att outsourcingen blev som de förväntade sig. Bland företagen i Västra Götalands län är det fler företag som outsourcar någon ekonomirelaterad arbetsuppgift än företag som inte outsourcar.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hv-4691
Date January 2012
CreatorsLord, Sandra, Langemyhr Karlsson, Alexandra
PublisherHögskolan Väst, Avd för företagsekonomi, Högskolan Väst, Avd för företagsekonomi
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0026 seconds