Return to search

Slutmontage av ventilavledare PEXLIM Stark / Final Assembly of Surge Arrester PEXLIM Strong

På ABB i Ludvika tillverkar man en mängd produkter för högspänningsanläggningar. En av dessa produkter är ventilavledare. Ventilavledaren är en säkerhetsapparat som ska skydda övrig utrustning mot förekommande överspänningar. Ventilavledarna som tillverkas i Ludvika är gjorda för system från 52kV upp till 800kV, vilket är den högsta spänningen som används i världen idag. Idag finns två varianter av ventilavledare en med porslinisolant och en med polymerisolant. På ABB ser man att kunderna mer och mer eftersträvar polymeravledare. Polymeravledare har p.g.a. mekaniska begränsningar inte kunnat användas i system med högre spänning än ca. 245kV. För att kunna erbjuda polymeravledare för högre spänningar har en ny produkt tagits fram. Den nya produkten kallas PEXLIM Stark. Med den nya produkten innebär en mängd processer som måste arbetas fram. En sådan process är slutmontaget där man monterar de sista detaljerna. Detta arbete har gjorts för att se vilka problem som kan uppstå vid slutmontaget och hur man löser dessa på bästa sätt. / ABB has a big factory in Ludvika where many kinds of apparatus for high voltage systems are manufactured. Among the products are surge arresters, which are used to protect other equipments in power systems against all type of transient overvoltages. The arresters manufactured in Ludvika are for voltage systems from around 52kV up to 800kV which is the highest system voltage level in the world so far. The active elements in the arresters are blocks of ZnO material. The arresters are manufactured utilizing two types of enclosures, porcelains and polymer. Due to the good response from the customers more and more arresters are manufactured with polymer housings but so far the mechanical strength has prevented polymer designs for higher voltages than approximately 245kV. In a new project, therefore, a polymer housed arrester with higher mechanical strength will be developed. The working name for the new product is PEXLIM Strong. Among all the problems which have to be solved during the development of the new product is also how the final assembly of the product shall be performed. In this report, as part of a Bachelor of Science in Machine Engineering, the problems are analyzed and different solutions to obtain an efficient final assembly of the new product are suggested.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kau-3249
Date January 2008
CreatorsStenström, Erik
PublisherKarlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageEnglish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0023 seconds