Return to search

Fabrikslayout för kort genomloppstid vid montering av ventilationsaggregat hos VoltAir System

Sammanfattning Denna rapport innefattar ett examensarbete individuellt utfört av Erik Lindh, studerande på Karlstads universitet. Projektet är ett obligatoriskt moment i högskoleingenjörsprogrammet med inriktning maskinteknik.Examensarbetet har utförts under våren 2014. Projektet har utförts på företaget VoltAir System i Torsby, där Johan Brekke varit handledare. Företaget producerar, levererar samt monterar luftbehandlingssystem som är marknadens energieffektivaste. Företaget har under slutet av 2013 börjat tillverka en ny produkt. Marknadsundersökningar har visat att dagens produktions hastighet inte är tillräcklig inför framtida behov av den nya produkten.Syftet med examensarbetet är att redovisa dagens kapacitet samt ge förslag på en effektivare fabrikslayout vilken tillåter en ökad efterfrågan med en lönsammare produktion.Målet med uppgiften är att ta fram en layout vilken tillåter en produktion på 16 aggregat per vecka. Men framför allt att ta fram en layout vilken så effektivt som möjligt utnyttjar dagens fabriks lokal.Nulägesanalys bestående av en tidsstudie samt ett flödesschema genomfördes. Detta för att identifiera områden med förbättringspotential. Vid nulägesanalysen analyserades främst tillvägagångssättet vid montage av aggregat.Idégenereringen ledde till sex stycken layoutförslag för en framtida fabrik. Genom ett systematiskt konceptval togs sedan den för ändamålet bästa layouten fram. Examensarbetet resulterade i en fabrikslayout vilken möjliggör en produktion av ca 11 aggregat per vecka med en genomloppstid på 38 timmar istället för dagens 78 timmar, men som också lämpar sig väl att växa i.För att kunna nå en produktion av 16 aggregat per vecka så krävs en utbyggnad av dagens lokal av ytterligare 300m2. Den framtagna layouten lämpar sig bra för en sådan eventuell utbyggnad. / Abstract This report includes a project degree individually carried out by Erik Lindh, student at Karlstad University. The project is a mandatory for the Bachelor of Science programme in mechanical Engineering.The project degree was carried out in spring 2014. The project has been performed at the company VoltAir System in Torsby, there Johan Brekke was supervisor. The company produces, delivers and assembles air treatment systems which are also the most energy efficient on the market. The company has at the end of 2013 started manufacturing a new product. Market research has shown that the current production rate is not sufficient for future needs of the new product.The purpose of this study is to report the current capacity and provide suggestions on an efficient plant layout which allows an increase in demand with a profitable production.The goal of the task is to design a layout which allows a production of 16 units per week. But above all, to develop a layout which is as efficient as possible will use today´s manufacturing local.Status analysis consisting of a time study and a flow chart was performed. This is to identify areas of potential improvement. At baseline analysis were analyzed mainly approach when installing assembly.Idea generation led to six layout proposals for a future factory. Through systematic concept selection was then purpose-best layout front.The project degree was resulted in a factory layout which enables a production of about 11 units per week, with a transit time of 38 hours instead of the current 78 hours, but that also lends itself well to grow in.In order to reach a production of 16 units per week required an expansion of the current premises of the further 300m2. The designed layout is well suited for such a possible expansion.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kau-34052
Date January 2014
CreatorsLindh, Erik
PublisherKarlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageEnglish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0043 seconds