Return to search

Analys inför maskininvestering hos ArcelorMittal Construction Sverige AB : Förbättringsmöjlighet med en ny rullformningsmaskin / Analysis prior to machine investment at ArcelorMittal Construction Sweden AB : Improvement possibilities with a new roll forming machine

Denna rapport behandlar hur ett införskaffande av en ny rullformningsmaskin skulle kunna påverka produktionen på ArcelorMittal Construction Sverige AB i Karlstad. Detta är ett examensarbete för högskoleingenjör i maskinteknik vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet under våren år 2017. Planerna i dagsläget är att ersätta tre av de nuvarande maskinerna med en ny effektivare maskin som klarar av att tillverka de valda maskinernas olika profiler. Den nya maskinen kan mycket snabbt byta profil från en till en annan. Det tar ca en minut att genomföra ett verktygsbyte med den nya maskinen jämfört med ca 90 minuter i dagsläget för en av de gamla maskinerna. För att med större säkerhet få reda på nuvarande ställtider genomfördes SMED som är en metod för att reducera ställtider. Arbetet med att reducera ställtiderna visar att med en bättre planering innan stället så kan ställtiden reduceras från 90 minuter till 83 minuter. Det stora problemet som var gemensamt för alla maskinerna i dagsläget var allt kringarbete som måste utföras, speciellt var det den manuella emballeringen som var den riktiga flaskhalsen i produktionen. Emballeringen utförs av samma operatör som kör maskinen och måste därför med jämna mellanrum avbryta körningen för att få tid att emballera produkten så att de kan placeras i färdigvarulagret för utleverans. Med den nya maskinen är det planerat att ha en helautomatisk emballering för att öka den tid som maskinen är produktiv.  De nuvarande maskinerna har tillsammans under 2017 producerat plåt med en total verklig hastighet av 10,84 [m/min]. Den nya maskinen måste därför ha en minsta verkliga hastighet på 10,84 [m/min]. Beräkningar av nuvarande genomsnittliga orderstorlekar visar att den nya maskinen klarar minst av att producera med en verklig hastighet på 15,2 [m/min]. Detta medför att den nya maskinen klarar av att ersätta de nuvarande med en god marginal. Den verkliga beräknade hastigheten för den nya maskinen baserat på att coilbyte och profilbyte utförs mellan varje körning, vilket inte är fallet i dagsläget utan flera ordrar med samma form och råmaterial oftast körs efter varandra. Den nya maskinen medför en förbättring på minst 40 % i verklig hastighet. ArcelorMittal Construction Sverige AB har i dagsläget ett relativt stort råvarulager för att de snabbt ska kunna leverera den produkt som kunden beställer. Produkter går att få i nästan vilken färg som helst och i flera olika tjocklekar vilket medför att många olika produkter finns i råvarulagret. Fokuset i värdeflödesanalysen har därför varit på en av de mer frekventa råvarorna som passerar genom fabriken. För denna produkt fanns för nuvarande ett lager på 900 ton vilket är en buffert på ca 60 dagar. Då råvaruleveranser kommer dagligen så kan man minska råvarulagret till en buffert på istället 20 dagar och därmed minska det bundna kapitalet som är investerat i dessa råvaror.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kau-55250
Date January 2017
CreatorsSandin, Viktor
PublisherKarlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0028 seconds