Return to search

IAS 21- Effekterna av ändrade valutakurser : Val av valutaomräkningsmetod för utländska dotterbolag

Titel IAS 21- effekterna av ändrade valutakurser Val av valutaomräkningsmetod för utländska dotterbolag Syfte Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur några svenska koncerner väljer att se på sina utländska dotterbolag, huruvida de är självständiga eller integrerade och vilken valutaomräkningsmetod de då väljer att tillämpa. Vi vill också se om kriterierna för valet av metod efterföljs. Problemformulering Hur lyder företagens motivering till valet av omräkningsmetod för deras utländska dotterbolag? Hur har företagen tolkat IAS 21? Innebär införandet av IAS 21 stora förändringar för företagen? Metod Vi har både använt oss av kvalitativ och kvantitativ metod i vår uppsats då vi dels har gjort intervjuer och dels tittat i företags årsredovisningar. Undersökning Vi har tittat på 12 svenska koncerner hur de ser på sina utländska dotterbolag. Det finns två valutaomräkningsmetoder att tillämpa. Den monetära metoden och dagskursmetoden. Moderbolagen måste se ifall de utländska dotterbolagen är integrerade eller självständiga och ifall de använder samma funktionella valuta som de. Med funktionell valuta menas den valuta som företagen har i sin primära ekonomiska miljö. Vi ville undersöka motiveringen till valet av omräkningsmetod och hur företagen har tolkat IAS 21, den standarden som heter effekter av ändrade valutakurser. Det enda företaget som använde den monetära metoden var SwitchCore och deras utländska dotterbolag har samma funktionella valuta som moderbolaget. Slutsats Att uppnå vårt syfte var svårare än vad vi först trodde. Detta eftersom vårt ämne är relativt nytt och företagen inte var så insatta i ämnet. Det visade sig att dagskursmetoden var den metod som de flesta använde sig av och införandet av IAS 21 verkar inte ha påverkat företagen så mycket.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kau-658
Date January 2007
CreatorsJohnson, Karin, Sandberg, Caroline
PublisherKarlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0074 seconds