Return to search

Kallöslig stärkelse som tillsats i träbränslepellets : Effekter på pelletkvalitet och energianvändning / Cold-Soluble Starch as Additive in Wood Fuel Pellets : Effects on Pellet Quality and Energy Use

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kau-73392
Date January 2019
CreatorsTolf, Jonas
PublisherKarlstads universitet, Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0954 seconds