Return to search

Byta universitet? : -En studie i studenters bytesprocess från Karlstads universitet

Denna uppsats försöker besvara frågeställningen varför en del studenter vid Karlstads universitet väljer att ta ut sin examen vid något annat lärosäte. Vi belyser bytesprocessen som leder respondenterna i undersökningen fram till ett faktiskt byte, från det att tanken föds, till att studenten etablerar sig vid ett nytt lärosäte. Med hjälp av djupintervjuer hittar vi anledningar till varför byten sker, antingen av praktiska skäl eller så är det tron att en examen från ett äldre lärosäte, med högre status, ger ett försprång in i karriären. Utifrån teorier som valts inom exempelvis relationsmarknadsföring, image, kundnöjdhet och bytesbeteende- framför allt SPAT (Switching Path Analysis Technique) analyserar vi informationen och underbygger resultaten. Längs undersökningens gång har vi modifierat SPAT-modellen och lagt till flera variabler. Detta för att den ska passa in på just bytesprocessen hos högskolestuderande, vilket har givit oss en tydligare bild över processen. Det framkommer tydligt under studiens gång att flera av studenterna väljer att byta universitet för att ta ut sin examen vid ett universitet med i deras ögon högre status. Många studenter har en tro att framtida arbetsgivare värderar examen från olika universitet olika högt. Även om många av respondenterna var nöjda med Karlstads universitet som lärosäte visar det sig att kundnöjdhet i detta fall inte automatiskt leder till lojalitet.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kau-924
Date January 2007
CreatorsWesterberg, Maria, Goring, Henrik
PublisherKarlstads universitet, Institutionen för ekonomi, Karlstads universitet, Institutionen för ekonomi
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0022 seconds