Return to search

Framtida förändringar i konstruktionen hos fordon som en följd av autonoma system

Detta är ett kandidatexamensarbete om hur självkörande bilar kan se ut i framtiden. Utgående från dagens bilar och nuvarande autonoma hjälpsystem, samt system som är under utveckling och prototypbilar som företag har, dras slutsatser om hur konstruktionen hos framtida bilar kan skilja sig från idag. För att underlätta detta togs olika krav fram, som kan ställas på självkörande bilar. Dessa krav rör bland annat manövrering, uppsikt runt fordonet, oskyddade trafikanter, olika väderförhållanden och cybersäkerhet. Systemen under utveckling som undersöktes var motorvägspilot, kolonnkörning och Safe Intelligent Mobility. De prototypbilar som undersöktes var Googles självkörande bil och Mercedes F 015 Luxury in Motion. Med införandet av de nuvarande systemen har inga större konstruktionsförändringar kunnat skönjas. Framöver kan fordonen tänkas få en rundare form, sakna ytterbackspeglar och få en interiör anpassad för annat än bilkörning. Sensorer kan komma att få en mer skyddad placering, vilket kan kräva konstruktionsförändringar. / This is a Bachelor thesis about self-driving cars and their design in the future. Conclusions about the future design are drawn by analyzing today’s cars and their driver assistant systems, along with analyses of developing systems and prototype cars that companies develop. To do this, certain demands on self-driving cars were listed. They concern among others maneuverability, oversight around the car, pedestrians, different weather conditions and cyber security. The developing systems examined were highway pilot, platooning and Safe Intelligent Mobility. The prototype cars studied were Google’s self-driving car and Mercedes F 015 Luxury in Motion. With the implementation of the existing systems, no main changes in design have been made. Looking forward, vehicles could get a rounder shape, lack side mirrors and have an interior designed for other purposes than driving. Sensors could also be moved to more protected positions, which might lead to a different design.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kth-173724
Date January 2015
CreatorsDidner, Olof, Ingvarsson, Gustaf
PublisherKTH, Fordonsdynamik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0035 seconds