Return to search

Exploration of steering feel

In this thesis, the concept of steering feel, as experienced by the driver, is explored. First a literature review is conducted to highlight previous work on this topic. From this review, the Norman on-centre test and steering wheel torque are identified as important concepts, and are chosen to form the base of this thesis. Following this, steering system and tyre construction are described, and a single-track mathematical model of a car and its tyres is illustrated. Those models are then implemented in Simulink and are used to simulate the Norman on-centre test and explore the effects of vehicle mass, steering ratio and power-steering servo curves on steering wheel torque. Without power steering, vehicle mass and steering ratio are identified as having the largest effect on the steering torque. With power steering added to the model, it becomes the dominating factor in shaping the steering wheel torque, and it is concluded that future research in this area is likely to focus on power-steering and steer-by-wire effects. / I denna studie kommer begreppet styrkänsla att utvärderas. Styrkänsla är samlingsnamnet för relationerna mellan rattvinkel, rattmoment och bilens dynamiska egenskaper. Tillsammans ger de föraren information om hur bilen reagerar. Litteraturstudie görs för att belysa tidigare arbete i detta område. Utifrån litteraturstudien kan Norman ”on-centre” test och rattmoment identifieras som viktiga begrepp och fokus i denna studie kommer därför att ligga på dem. En matematisk beskrivning av styrsystemet, däckegenskaper och bilens dynamik ges. En Simulinkmodel byggs upp för att simulera effekten av bilens massa, tröghetsmoment, styrutväxling och servostyrning på rattmomentet. Det visar sig att med servostyrning frånkopplad är bilens massa och styrutväxlingen mest betydelsefulla för styrkänslan. När servostyrningen adderas har servokurvan störst effekt på bilens rattmomentsuppbyggnad. Eftersom alla bilar som säljs idag har servostyrning så kommer framtida diskussioner av styrkänsla troligtvis fokusera på servostyrning och ”steer-by-wire”-system och deras effekt på styrkänslan.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kth-173729
Date January 2015
CreatorsChevatco, Vladimir
PublisherKTH, Fordonsdynamik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageEnglish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0019 seconds