Return to search

The social workspace of tomorrow / Framtidens sociala arbetsplats

Background: Coworking is an office-environment where you share a common space with other companies and entrepreneurs, it encourage to cooperation and social interaction. The concept has grown the past few years and this way of working is mainly appreciated among small businesses and entrepreneurs. Coworking as a workspace concept is a new phenomenon which makes existing research limited. Therefore this study hopes to fill some existing information gaps concerning Coworking. Purpose: The purpose with this report is to contribute with more knowledge to the subject and identify the most common target groups using Coworking in the area of Stockholm. The research also seeks to compare thoughts with Coworking-operators and their members, to find out if this new concept is a trend or something that will prevail. Method: Both a qualitative and a quantitative research approach has been used to obtain the results. The methods used are semi-structured interviews with five Coworking-operators and a survey with closed questions addressed to members of the workspaces. By using both qualitative and quantitative methods, called triangulation, it enhances the reliability and validity of the study. Delimitation: The study is limited geographical to Stockholm city. Results and conclusion: Both members and operators within Coworking have a positive attitude towards these types of offices. They feel that the environment increases their productivity and their social contact. It is widely spoken about the network and its importance for Coworking, but from the results members value location and interior standard higher. Future studies: It would be interesting to make a similar study in a few years when the market is more established and see if the operators think different about Coworking. Studies that compare Coworking members with workers who use more traditional office spaces are also of interest in order to see how they look at productivity and office space, and the connection between them. / Bakgrund: Coworking är en typ av kontorsmiljö där man delar samma utrymme med andra företag och entreprenörer, vilket uppmuntrar till samarbete och social interaktion. Det har på den senaste tiden vuxit fram som ett alternativ till de traditionella kontorslösningarna och har framförallt uppskattats av entreprenörer och små företag. Coworking är som kontorslösning ett nytt fenomen vilket betyder att det finns begränsat med forskning. Denna studie hoppas att fylla igen några existerande informationsluckor gällande Coworking. Syfte: Syftet med rapporten har varit att inbringa större kunskap om ämnet och identifiera den huvudsakliga målgruppen som utnyttjar detta sätt att arbete i Stockholm. Undersökningen vill även jämföra tankarna angående Coworking mellan Coworking-operatörerna och deras medlemmar för att finna ifall Coworking är en trend eller ej. Metod: Både ett kvalitativt och ett kvantitativt tillvägagångssätt har använts för att erhålla rapportens resultat. De använda metoderna är semistrukturerade intervjuer med fem Coworking-operatörer och en enkätstudie med stängda frågor riktad till Coworking-medlemmar. Genom att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder, en så kallad triangulering, förstärks studiens tillförlitlighet och validitet. Avgränsning: Studien är avgränsad geografiskt till Stockholms stad. Resultat och slutsats: Både medlemmar och coworkingoperatörer har en positiv inställning till denna typ av kontorslösning. De känner att denna arbetsmiljö bidrar till en ökad produktivitet och även ökad social kontakt. De pratas mycket om nätverket och dess betydelse för Coworking, men av resultaten att döma så är medlemmarnas värderingar generellt mer fokuserade på traditionellt viktiga attribut som läge och standard. Framtida forskning: Att genomföra en liknande studie om några år då marknaden har hunnit etablera sig och fått mer uppmärksamhet av allmänheten vore intressant för att se om företag har ändrat sitt tänk gällande Coworking. Även undersökningar som jämför företag som arbetar i Coworking-miljöer med de som inte gör det i fråga om produktivitet och utveckling vore värt att undersöka vidare.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kth-191304
Date January 2016
CreatorsChahrstan, Tony, Flodin, Emil
PublisherKTH, Fastigheter och byggande
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageEnglish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
RelationTRITA-FOB ; ByF-KANDIDAT-2016:34

Page generated in 0.0031 seconds