Return to search

Using community-centered development to improve the interface of an application targeted at lesbians

Lesbesocial is a mobile application for same-sex attracted women, with the main purpose to strengthen the community and provide a safe environment for social interactions. Lesbesocial was designed with the intention of providing a space to discuss LGBTG-related topics, meet new people and find events. However, Lesbesocial struggles with participation among members. Lesbesocial is not the only online community, targeted to same-sex attracted women, that struggles in this way. While applications targeted to gay-males are thriving, similar applications for women are few with less downloads. Previous research on communities for same-sex attracted women have been emphasizing the importance of having them, because being in such communities can help to support identity formation and increase self-esteem. Furthermore, This paper utilizes a community-centered design approach to investigate how to improve lesbians’ participation in online communities. I do this through examining previous research on online communities and investigating fears and desires of the lesbian community in relation to being same-sex attracted. The analysis identifies six design implications to improve the application and engage users to participate. Social- and personal trust, as well as a sense of belonging, was found to be the most relevant aspects to consider when developing a community for same-sex attracted women. / Lesbesocial är en mobil applikation för bisexuella och lesbiska kvinnor, med huvudsyftet att stärka gemenskapen mellan dem och tillhandahålla en säker miljö för sociala interaktioner. Lesbesocial utformades med avsikt att ge utrymme för att diskutera HBTQ-relaterade ämnen, träffa nya människor och hitta event. Lesbesocial kämpar med att få medlemmarna att aktivt delta i communityn och är inte den enda communityn riktat till homo- och bisexuella kvinnor som, genom tiden, har gjort det. Medan liknande applikationer riktade till homosexuella män utvecklas och växer på marknaden, är liknande applikationer för kvinnor färre med mindre nedladdningar. Tidigare forskning om communityn för bi- och homosexuella kvinnor har betonat vikten av att ha dem, eftersom att communityn kan hjälpa till att stödja identitetsbildning och öka självkänsla hos de personersom deltar. I denna forskningsuppsats används en community-centrerad designmetod för att undersöka hur man förbättrar lesbiska kvinnors deltagande i en online-community. Jag gör det genom att undersöka tidigare forskning om onlinecommunityn och undersöker farhågor och önskningar hos lesbiska kvinnor i förhållande till att attraheras av samma kön. Analysen identifierar sex designimplikationer för att förbättra applikationen och engagera användarna till att delta. Socialt och personligt förtroende, liksom en känsla av tillhörighet, visade sig vara de mest relevanta aspekterna att överväga när man utvecklade en community för homo- och bisexuella kvinnor.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kth-229727
Date January 2018
CreatorsLaroussi, Evelina
PublisherKTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageEnglish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
RelationTRITA-EECS-EX ; 2018:392

Page generated in 0.002 seconds