Return to search

Factors Behind Successful Software-as-a-Service Integrations : A Case Study of a SaaS Integration at Scania

The topic of this thesis is to evaluate Software-as-a-Service (SaaS) integrations in order to create a set of guidelines to help ease the integration of SaaS systems into internal in-house developed systems. It was achieved by performing a case study on a successful SaaS integration to locate relevant success factors to incorporate into upcoming SaaS integrations. The primary findings included a focus on the usage of standard solutions, experienced cooperation from the SaaS contractor and tactical usage of technical debt that extends the whole life cycle. While there are many success factors that aided to create a successful integration, there are still drawbacks to certain techniques that will have to be decided by the specific integrations requirements if the trade-off is worth it. There were other success factors that weighted in but was not crucial to the success, and certain factors that should be treated with caution due to the harmful effect it might have upon the project. Using the factors found in the case study, a set of guidelines with a focus on the processes and work methodology were created to ease future SaaS integrations for organizations and institutions. / Ämnet för detta arbete är att utvärdera Software-as-a-Service-integrationer (SaaS) för att kunna skapa en uppsättning av riktlinjer för att underlätta framtida SaaS-integrationer till internt utvecklade system. Detta uppnåddes genom att utföra en fallstudie på en framgångsrik SaaS-integration för att kunna lära sig vilka relevanta framgångsfaktorer förekom och kan användas i generalla SaaS-integrationer. De främsta resultaten inkluderade ett fokus på att använda standardlösningar, erfarna SaaS-leverantörer som underlättar implementering samt ett taktiskt användande av teknisk skuld för att möta deadlines och funktionella krav. Även om det finns flera framgångsfaktorer som hjälpt till att skapa en framgångsrik integration så har även vissa av dessa faktorer nackdelar med vissa tekniska egenskaper, där prioriteringarna i projektet måste besluta ifall nyttjande av dessa faktorer är värt konsekvenserna. Det fanns även andra framgångsfaktorer som vägde in men som inte var avgörande för framgången och vissa motgångsfaktorer som bör undvikas på grund av de negativa effekter som kan förekomma. Med hjälp av faktorerna som funnits i fallstudien skapades en uppsättning av riktlinjer med fokus på processen och arbetsmetodiken i syfte att underlätta framtida SaaS-integrationer för organisationer och institutioner.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kth-318415
Date January 2022
CreatorsAxbrink, William
PublisherKTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageEnglish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
RelationTRITA-EECS-EX ; 2022:206

Page generated in 0.0029 seconds