Return to search

Kartläggning av en arbetsprocess i förändring : Hur distribution över tid, individer och artefakter kan användas för analys vid införandet av Lean Thinking i verksamheten / Mapping of a changing workprocess : How distribution over time, individuals and artefacts can be used in analysis when implementing Lean Thinking in an operation

Lantmäteriets stödenhet Utveckling och IT (UIT) ska inför ett mer agilt arbetssätt. Den agila arbetsmetoden ifråga är Lean Thinking, den västerländska adaptionen av Toyota Production System. För att underlätta vid en övergång till det nya arbetssättet, kartläggs de inledande faserna i projektarbetet, då dessa saknar specifika anvisningar i den nuvarande projektstyrningsmodellen, Praktisk projektstyrning (PPS). Utifrån kartläggningen utfördes så en tvåstegsanalys, den första utifrån ett distribuerat kognitivt perspektiv och sedan utifrån de fem huvudprinciper från Lean Thinking. Resultatet från analysen resulterade sedan i ett antal förändringspunkter som UIT kan använda sig av vid bytet av arbetssätt. Dessa punkter inkluderar förslag att utnyttja digitala systems potential, skapa ett kontinuerligt flöde i arbetsprocessen genom att minska antalet pågående arbetsuppgifter på en kanbantavla samt att projektgruppen har en medvetenhet om de olika system som används förmåga att hålla information aktuell.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:liu-107723
Date January 2014
CreatorsTorensjö, Emma
PublisherLinköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0313 seconds