Return to search

Att främja mogen IT governance : en studie inom svensk offentlig sektor.

Studien grundas i digitaliseringskommissionens krav på en ökad koppling mellan IT och verksamhet inom offentlig sektor samt att tidigare studier definierat en rådande problematik gällande IT-arbetet inom offentlig sektor. Vidare grundas studien även i en påvisad problematik gällande en otydlighet om vad organisationer kan arbeta med för att främja mogen IT governance. Studien har som syfte att identifiera faktorer som är viktiga att arbeta med för att en organisation ska nå en hög grad av IT governance-mognad. Med grund i detta formulerades forskningsfrågan ”vad arbetar organisationer inom offentlig sektor med för att främja mogen IT governance”. Data har empiriskt samlats in genom intervjuer och enkäter från 23 olika organisationer, samt teoretiskt genom en litteraturstudie. Det sammanställda materialet har analyserats via tematisk dataanalys. Resultatet är sammanställt i form av faktorer som beskriver vad organisationer kan arbeta  med för att främja en mogen IT governance. Resultaten visar att följande faktorer är viktiga att arbeta med: Engagemang, tydlig roll och ansvarsfördelning, IT integreras med andra enheter inom organisationen, IT governance finns med i organisationens framtidsvision, samspel mellan IT och verksamhet, medvetenhet av IT-relaterade risker, mätbarhet, beslutsprocesser gällande IT, tydlig kommunikation gällande IT, anpassad organisationsstruktur, tydligt definierade och uppdaterade ITstyrdokument samt uppföljning. Slutligen, påvisar resultaten även att  mogen IT governance är ett område som kräver ett aktivt engagemang över  längre tid för att nå sin fulla effekt. Studiens kunskapsbidrag är en tydlig definition av vad organisationer inom offentlig sektor kan fokusera på för att nå mogen IT governance. Detta kan främja den problematik som påvisats gällande IT governance och IT-styrning inom offentlig sektor.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:liu-120707
Date January 2015
CreatorsWallentin, Rebecca
PublisherLinköpings universitet, Informatik, Linköpings universitet, Tekniska fakulteten
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0025 seconds