Return to search

Estetik- Designelement ur historien och en designers val. / Beauty and aesthetics- Design elements from the past and a designer's choice.

I detta examensarbete har jag använt en designers formrepertoar och materialpalett och inspirerats av andra formgivares sätt uppdatera redan befintliga former. De produkter jag använt mig av är ett Parson bord och en lampfot. De material jag använd är kalkad ek, flock och rostfritt stål. Före, under och efter min formgivningsprocess har jag reflekterat över den mer övergripande frågan vad det är som gör något vackert, estetisk tilltalande. I arbetet har jag kommit fram till att det går att ta redan befintliga former och, genom designprocessen och valen man gör som designer, att göra de till sina egna.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:liu-120710
Date January 2015
CreatorsOhlsson, Victor
PublisherLinköpings universitet, Carl Malmsten - furniture studies, Linköpings universitet, Tekniska fakulteten
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0591 seconds