Return to search

Produktionsutveckling av cylinderrörs tillverkning

Detta examensjobb utfördes på Stacke Hydraulik AB som tillverkar och säljer hydrauliska system. Uppdraget var att uppdatera deras befintliga verkstadslayout samt att studera om flödet för ”små och medelstora” rör går att förbättra. För att kunna optimera flödet var man tvungen att ta fram vilka/vilken process som var flaskhals, för att sedan kunna ge förslag på förändringar som kan leda till ett bättre flöde och en kortare ledtid. Studierna av flaskhals grundades på totalt 50 stycken cylinderrör, de mest tillverkade samt de som har störst volymvärde. Produktionsgrupp 117 (svarv) identifierades som flaskhals eftersom den tog längst tid i processen, men även produktionsgrupp 118 (svarv) är en flaskhals. 26 % av cylinderrören hade produktionsgrupp 117 som flaskhals medan 24 % hade produktionsgrupp 118. För att optimera produktionsflödet för dessa rör krävs det att man använder produktionsgrupperna effektivt med minimerat slöseri. Ett alternativ till förbättring skulle kunna vara en utökad maskinpark för tillverkning av dessa rör. / This examination-work was performed at Stacke Hydraulik AB. They are manufacturing and selling hydraulic systems. The commission was to update theirs excisting layout of the industry and to study if there are some possibilities to improve the flow of “small and medium-sized” pipes. To optimize the flow you had to identify which process that could be a bottleneck. And after that try to give some proposals on changing that could lead to a better flow and a faster lead-time. This study of bottlenecks was based on 50 pieces cylinder pipes of that type they mostly manufactured and also the pipes that got the highest volume value. Production group 117 (lathe) was identified as a bottleneck because it took the most of the time in the process, but the production group 118 (lathe) was also a bottleneck. 26 % of the cylinder pipes had production group 117 as a bottleneck while the production group 118 had 24%. To optimize the production flow of those pipes it will demand that they should use the production groups more effective with a smaller waste of resources. An alternative to improve manufacturing process could be to invest in a bigger machinery plant of those pipes.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:liu-12215
Date January 2008
CreatorsLaurinsson, Johan
PublisherLinköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0025 seconds