Return to search

Ekonomiundervisning i Samhällskunskap A : En studie om elevers upplevelse av ekonomiundervisningen / Economic tuition in basic Civics : A study about the pupils’ experience of the teachings of economics

Att ekonomiundervisning är vanligt förekommande under kursen Samhällskunskap A är ett faktum, men hur skriver läroböckerna om ekonomi, och hur uppfattar eleverna undervisningen? Är den tråkig, svår och komplicerad, eller intressant och rolig? Det är undersökningens syfte att undersöka dessa frågor. Hypotesen som presenteras är att eleverna uppfattar undervisningen som tråkig och komplicerad för att denna inte kopplas till deras egen verklighet, utan bara är teoretisk. Studiens resultat bygger på dels en analys av hur läroböcker presenterar ekonomiämnet, och vad som ses som viktigt av författarna, samt kvalitativa intervjuer med sex elever som just nu läser eller nyligen har läst Samhällskunskap A om deras upplevelse av undervisningen. De slutsatser som kan dras av undersökningen är att läroböckerna i mångt och mycket liknar varandra i vad de väljer att ta upp, men att det finns viss variation, och att dessa brister i sitt ekonomiavsnitt när det kommer till ekologisk hållbarhet och historisk bakgrund. När det kommer till elevernas upplevelse av ekonomiämnet är de flesta positivt inställda till det, och tycker det är intressant. De intervjuade eleverna hade också haft en undervisning med stor verklighetsanknytning. Om detta beror på att den nuvarande ekonomiska krisen driver upp både intresse och möjligheterna att använda sig av verkliga händelser har dock inte undersökts. Några av respondenterna tar även upp lärarens roll som intresseväckare i undervisningen, och elevernas förmåga att tillämpa sina kunskaper i ekonomi på fenomen de möter i vardagen är god. / That economics is a common subject in the studies of basic civics in the Swedish secondary school is a fact, but how do textbooks present economics, and how do the pupils understand the teachings? Is it dull, difficult and complicated, or interesting and fun? The purpose of this study is to examine these questions. The hypothesis presented is that the pupils find the tuition dull and complicated because it is not relevant to their own lives, but just a collection of theories. The results of the study comes from a analysis of how textbooks present economics, and what the authors of these books see as important, and from qualitative interviews with six students that is currently studying, or has just finished studying basic civics, and their understanding of the tuition. Conclusions drawn from the study is that the textbooks in many aspects are very much alike in the choices of presented subjects, but there is some variation, and there are flaws when it comes to ecological sustainability and historic background. The pupils’ experience of the subjects of economics is positive, many find it interesting. The tuition of the interviewed pupils also consisted of a clear connection to real life. If this is an effect of the current economic crisis enhancing both the interest for economics and the possibility to apply economics to real events is however not studied. Some of the respondents also bring forth the teachers’ role to gain interest in the tuition, and the pupils’ ability to apply their tuition on phenomena they experience in everyday life is at satisfying level.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:liu-52496
Date January 2009
CreatorsAndersson, Mattias
PublisherLinköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0062 seconds