Return to search

CPM for RLS system

The main goal of this thesis is to create a continuous phase modulated radio system with a recursive least square equalizer. The two tested channel models are typical urban and rural area. The result of the performance of this radio system is displayed in Matlab plots as the bit error rate. Three error rates are displayed; with error correction, without error correction and the rate of received incorrect message bursts. Conclusions are also drawn of the performance of the radio system in kbit/sec of bandwidth when the different channel models are used. The performance is also divided into how the equalizer handles inter symbol interference or a fading channel without inter symbol interference. / I detta examensarbete har ett fasmodulerat radiosystem simulerats, fokusering ligger på kanalutjämnare som är av typen recursive least square (RLS). RLS utjämnaren har testats med två olika gsm kanalmodeler, dels typical urban som simulerar radioförbindelser i stadsmiljö den andra modellen är rural area där sändare och mottagare kan se varandra. Tre olika resultat presenteras; med felrättande koder, utan felrättande koder och mängden icke korrekta datapaket. Slutsatser dras om radiosystemets bandbredd när de olika kanalmodellerna används vid olika brusmängd. Även utjämnarens förmåga att hantera inter-symbol interference och fading utvärderas också.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:liu-8950
Date January 2007
CreatorsBergquist, Frans
PublisherLinköpings universitet, Institutionen för systemteknik, Institutionen för systemteknik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageEnglish
Detected LanguageEnglish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0018 seconds