Return to search

Strategisk ekonomistyrning i små bioteknikbolag : En praktikfallsstudie / Strategisk ekonomistyrning i små bioteknikbolag : En praktikfallsstudie

Branschen för bioteknik har länge varit stark i Sverige men har under de senaste åren utsatts för större konkurrens både vad gäller fler utländska satsningar och konkurrens om kapital nödvändigt för utveckling. Branschen karakteriseras av många små företag, innovationshöjd, höga tröskelkostnader för produktgodkännande samt stark reglering av produkter på marknaden. Företagen konkurrerar med olika strategier baserat på produkt och dess marknad. Det är tydligt att små företag i branschen inte själva täcker en hel värdekedja utan fokuserar sin kompetens på en del av kedjan. Företagen är i hög grad beroende av externa intressenter så som partners, distributörer och myndigheter. Arbetet syftar till att förstå om och hur dessa företag använder ekonomistyrning som stöd för strategiutveckling. Två praktikfall med tydligt olika strategier men liknande historia och storlek har studerats empiriskt och analyserats utifrån litteraturen. I båda fallen ses ett tydligt externt fokus och en kontinuerlig strategiutveckling. Externa parametrar viktiga för företagens strategiutveckling visade sig framförallt vara de direkt vetenskapliga men också hur marknaden förändras med avseende på reglering av licenser, patent och attityder till produkten. En viss systematik sågs i insamling av externa parametrar men på grund av osäkerheten i dess betydelse för företagens produkter samt företagens storlek saknades en plattform för behandling och systematisk analys av dessa. Klassisk ekonomistyrning användes som styrverktyg endast för korta perspektiv och var fokuserat på operationella mått. Sammanfattningsvis kan små bioteknikbolag med fördel använda strategisk ekonomistyrning i högre utsträckning för att säkrare och mer systematiskt behandla, analysera och integrera extern information som stöd för strategiutveckling.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:lnu-27111
Date January 2013
CreatorsVågesjö, Evelina, Bergman, Ingrid
PublisherLinnéuniversitetet, Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO), Linnéuniversitetet, Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0037 seconds