Return to search

Partiell Urladdning- Mätmetoder och detektering med fokus på HVDC- kablar / Partial Discharge- Measuring methods and detection with focus on HVDC cables

Detta arbete behandlar mätmetoder för detektering av partiella urladdningar (kallad PD från engelska benämningen Partial Disharge) i HVAC- och HVDC- högspänningskablar. HVAC står för ”High Voltage Alternative Current” och HVDC står för ”High Voltage Direct Current”. När en viss hög spänningsnivå överskrids i kabeln uppstår olika typer av partiella urladdningar och dessa skadar kabelns isoleringsmaterial. PD- intensiteten ökar med tiden och om de tillåts fortlöpa under en längre tid kan de med tiden helt bryta ned isoleringsmaterialet vilket leder till ett fel. Mätmetoder måste föras fram och mätinstrument måste tas i bruk för att detekterapartiella urladdningar. Målet med detta är att lokalisera eventuella skador som orsakats av partiella urladdningar, uppskatta skadorna och förhindra en total nedbrytning genom övervakning. Ett av de viktigaste målen för industri samt forskning har varit möjligheten att kunna ta fram mätinstrument som kan detektera PD i kablar och klassificera (”bedöma”) vad det är för typer av partiella urladdningar som är aktiva i kablarna. I detta arbete redovisas hur klassificering av olika typer av partiella urladdningar går till för både HVDC- och HVAC- kablar. Vidare har en mätmetod för detektering av partiella urladdningar studerats teoretiskt och testats experimentellt. Metoden är välbeprövad och kallas ”den vandrande vågmetoden”. För detta uppdrag fanns det ingen möjlighet att mäta på högspänningskablar eftersom behörighet och skyddat miljö saknats. Mätmetoden har istället prövats på en RG58- koaxialkabel eftersom att koaxialkabelns karaktäristik är jämförbar med en högspänningskabels karaktäristik. En försöksmätning med en strömsensor har också utförts eftersom att dessa normalt används i praktiken för detektering av partiella urladdningar.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:lnu-31485
Date January 2014
CreatorsEliassi, Sohran
PublisherLinnéuniversitetet, Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0023 seconds