Return to search

Implementering av Motivational Interviewing : Utbildningen som inte utnyttjas

Syftet med denna studie var att undersöka hur behandlare uppfattar implementeringen av MI inom SiS-ungdomsvård. Studien utgår från en hermeneutisk forskningstradition med en kvalitativ ansats. Undersökningen bygger på semistrukturerade intervjuer med fem behandlingspedagoger där alla har erfarenhet av MI som förhållningssätt. Resultatet visar att MIs grundutbildning uppfattas som lärorik, givande och proffsigt utförd. Men när kunskapen sedan skall införas i det praktiska arbetet skapas problem. Detta framförallt med anledning av tidsbrist och avsaknad av engagemang, vilket i sin tur leder till att det inte finns en tydlig struktur för hur kunskapen skall användas och utvecklas.  För att tolka resultatet har vi utgått från studiens teoretiska utgångspunkt som är implementeringsteorin. I diskussionen framgår att implementeringen av ett förhållningssätt är en komplex process vilket leder till att förklaringsfaktorerna till stor del överlappas, vilket i sin tur medför att det är svårt och urskilja vad som slutligen är avgörande i implementeringsprocessen.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:lnu-33704
Date January 2014
CreatorsJeremic, Martin, Vilhelmsson, Markus
PublisherLinnéuniversitetet, Institutionen för pedagogik (PED), Linnéuniversitetet, Institutionen för pedagogik (PED)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0342 seconds