Return to search

Genus i idrottsundervisningen

Den här uppsatsens syfte är att undersöka idrottslärarnas uppfattning om elevernas syn på genus och dess påverkan på undervisningsinnehåll, bedömning och bemötande i idrottsämnet. Jag har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer och mina respondenter består av fem manliga idrottslärare. Jag har gjort en intervjuguide med ett fåtal större öppna frågor uppdelat på tre olika teman dessa har sedan transkriberats från en bandspelare. I mitt teoretiska angrepsätt har jag använt mig av Raewyn Connells och Yvonne Hirdmans genusteorier samt Vygotskys sociokulterella teori om inlärningsprocessen och analyserat mitt matrial utifrån dessa teorier. I mitt resultat framkom det att mina respondenter hade en klar uppfattning om att deras elevers syn på genus inom idrotten att det påverkade deras bemötande, undervisning och bedömning på olika sätt.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:lnu-52239
Date January 2014
CreatorsSvensson, Morgan
PublisherLinnéuniversitetet, Institutionen för idrottsvetenskap (ID)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0025 seconds