Return to search

Internlogistiken i en monteringsprocess / The internal logistics in an assembly process

Denna studie har i syfte att presentera en lösning på ett fallföretags problem inom materialförsörjning för att förbättra information- och materialflödet. Detta problem har angripits genom att studera huruvida en supermarket är en bra lösning. Tre olika simuleringar har utförts för att skapa tre individuella supermarkets. Experimentens utfall har analyserats och diskuterats för att avslutningsvis presentera en slutsats där undersökningsfrågan besvarats.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:lnu-52939
Date January 2016
CreatorsBlomstrand, Johanna, Akhter, Moumita, Zdenac, Ines
PublisherLinnéuniversitetet, Institutionen för maskinteknik (MT), Linnéuniversitetet, Institutionen för maskinteknik (MT), Linnéuniversitetet, Institutionen för maskinteknik (MT)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0016 seconds