Return to search

Snabbladdare för elbil vid Växjö Energi : Hur påverkas ett elnät av snabbladdsstationer vid laddning av elbil?

Snabbladdare ger möjligheten att ladda en bil på mycket kortare tid än en normalladdare. I det här examensarbetet undersöks hur snabbladdning kan påverka ett elnät. Detta görs genom att mäta olika parametrar som spänning, ström och övertoner. Mätprogrammet Metrum användes till arbetet där mätinställningarna och analyserna sker. Med hjälp av en dator utfördes ytterliggare analyser. Mätprogrammet följer en standard för elkvalite EIFS 2013:1. Ett mätinstrument mäter över de 3 faserna som befinner sig i snabbladdaren. Viktigaste parametern att analysera var övertoner, eftersom höga sådana kan påverka ett elnät negativt. Den här mätningen var påverkan inte alls stor och detta beror på att elnätet i Växjö är starkt.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:lnu-56364
Date January 2016
CreatorsNajeeb, Ahmed, Kekeba, Getachew
PublisherLinnéuniversitetet, Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE), Linnéuniversitetet, Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0026 seconds