Return to search

Fartygstrafik genom naturreservat : Salvorev: Östersjöns genväg

Den här studien undersöker hur utsläppen av CO2 samt NOx skulle påverkas av att man tog en längre rutt runt ett Natura 2000 område mellan Gotska sandön och Fårö norr om Gotland i Östersjön. Detta för att undvika att köra i ett natura 2000 området och på så sett minska sjöfartens påverkan på djurlivet där. Med hjälp av AIS data har information tagits fram om hur många fartyg som använder rutten genom natura 2000 området. En sammanställning av vilka typer av fartyg samt dess maskineri har också tagits fram med hjälp av detta. Som ligger till grund för uträkningarna för CO2 samt NOx utsläppen. Studien visar på att CO2 utsläppen kan öka med upp till 4,72 ton genom att köra en längre rutt runt området, även NOx utsläppen ökar, med upp till 0,13ton.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:lnu-62836
Date January 2017
CreatorsAndersson, Johan, Hallgren, Einar
PublisherLinnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan (SJÖ), Linnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan (SJÖ)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0026 seconds