Return to search

Psykologstudenters Upplevelser av Utbildningsterapi : En kvalitativ intervjustudie

Syftet med denna uppsats var att undersöka psykologstudenters upplevelse av utbildningsterapi. På grund av att utbildningsterapin, som är ett obligatoriskt moment på flera psykologprogram i Sverige, för närvarande är omdiskuterad, var det av intresse att undersöka hur den upplevs av studenterna. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med studenter på psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö och analyserades med induktiv tematisk analys. Resultaten sammanfattades i tre huvudteman: Administrativa aspekter av kursen, Terapiprocess och Utbildningsterapins behållning. Slutsatsen som dras är att utbildningsterapin upplevs som en lärorik och viktig erfarenhet, men att vissa aspekter är paradoxala / The purpose of this study was to examine psychology students´ experience of personal therapy. Because personal therapy, which is a mandatory feature at many psychologist programmes in Sweden, is currently debated, it was of interest to examine how it is experienced by students. Data was collected through semi-structured interviews with psychology students at Linneaus University in Växjö and analyzed with inductive thematic analysis. The results were summarised in three main themes: Administrative aspects of the course, Therapy process and Profit of personal therapy. The conclusion is that the personal therapy is perceived as an educative and important experience, but that some aspects are paradoxical.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:lnu-64378
Date January 2017
CreatorsEkberg, Josefine, Skagersten, Lisa
PublisherLinnéuniversitetet, Institutionen för psykologi (PSY), Linnéuniversitetet, Institutionen för psykologi (PSY)
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0016 seconds