Return to search

Models and meaning : on management models and systems of meaning when implementing change

Change has become a vital business partner for many organizations. Survival of most organizations depends on their ability to implement adequate changes to support the organization. This thesis deals with questions about measurement systems, process based system models and organizational change with a specific focus on implementation challenges.The purpose of this research is to explore the relationship between management models and systems of meaning in change implementation processes and hopefully contribute to the understanding of organizational change through empirical research based on practical experience. To be able to accomplish the purpose, the following research questions have been formulated:1. How can a measurement system act as a driver for organizational change?2. How can business excellence models be designed to focus on stakeholder demands and organizational sustainability?3. How can the implementation of a process based system model help organizations to accelerate change?4. What is the role of management models when implementing change?The theoretical frame of reference is focusing on aspects of organizational change and systems thinking. Three papers, based on three case studies, are appended to the thesis. The first study deals with performance management systems, the second study is assessing the use of business excellence models and the third study is tracking the implementation of a process based system model in three organizations. The indications are that there could be easy gains to be realized in focusing on the measurement system and by adopting a process based approach focused on stakeholder satisfaction. Study 2 indicates that successful use of business excellence models requires effective deployment of basic quality-related values within the organization. However, organizations considering the use of BEMs need to have strong long-term commitment. The results from study 3 indicate that implementation of a system model focusing on processes, resources and a multiple stakeholder perspective aids management to accelerate change. The results also indicate that there are other more crucial success factors than the model as such. Key success factors seem to be: Strategic clarity, management decisiveness and perseverance. Finally, the network of gaps between change theory (meaning different theoretical and methodological considerations written in textbooks and articles) and change practice (meaning organizations trying to accomplish things based on interpreting textbooks and articles) is discussed. / Modeller och meningsskapande : om ledningsmodeller och meningssystem vid genomförande av förändringFör många organisationer har förändring blivit en viktig följeslagare. De flesta organisationers överlevnad är beroende av förmågan att genomföra nödvändiga förändringar. Denna uppsats behandlar frågor om organisatorisk förändring med särskilt fokus på mätsystem, processbaserade systemmodeller och implementeringsutmaningar.Syftet med de studier som presenteras i denna uppsats är att utforska relationen mellan ledningsmodeller och meningssystem vid genomförande av förändring och förhoppningsvis, med hjälp av empiriska studier baserade på praktisk erfarenhet, bidra till ökad förståelse för området organisatorisk förändring. För att uppnå detta syfte har fyra forskningsfrågor formulerats:1. Hur kan ett mätsystem fungera som drivkraft vid organisatorisk förändring?2. Hur kan "business excellence"-modeller utformas för fokus på intressenter ochorganisatorisk hållbarhet?3. Hur kan implementeringen av en processbaserad systemmodell hjälpa organisationeratt accelerera förändring?4. Vilken roll har ledningsmodeller vid genomförande av förändring?Den teoretiska referensramen i denna uppsats fokuserar på olika aspekter av organisatorisk förändring och systemtänkande. Tre artiklar, baserade på tre studier, ingår i uppsatsen. Den första studien handlar om mätsystem, den andra studien utvärderar "business excellence"-modeller och den tredje studien följer implementeringen av en processbaserad systemmodell i tre organisationer.Resultaten från studie 1 indikerar att det finns enkla vinster att nå genom att fokusera på organisationers mätsystem samt införandet av ett processynsätt med fokus på intressentnytta. Den andra studien ger bilden att det krävs inarbetade kvalitetsorienterade värderingar för att en organisation ska kunna använda "business excellence"-modeller framgångsrikt. Organisationer som överväger att använda dessa modeller måste även se det som ett långsiktigt åtagande. Resultaten från studie 3 indikerar att införandet av en systemmodell som fokuserar på processer, resurser och intressentperspektiv hjälper ledningen att accelerera förändring. Resultaten tyder också på att det finns andra mer kritiska framgångsmönster än användandet av en viss modell. Nyckelfaktorer tycks vara: strategisk tydlighet, beslutsamhet hos högsta ledningen samt uthållighet.Slutligen diskuteras nätverket av gap mellan förändringsteorier (i betydelsen teoretiska aspekter på förändring framlagda i böcker och artiklar) och förändringspraktiker (i betydelsen organisationer som försöker åstadkomma praktisk förändring genom att tolka teoretiska aspekter framlagda i böcker och artiklar).

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:ltu-26251
Date January 2009
CreatorsHallencreutz, Jacob
PublisherLuleå tekniska universitet, Industriell Ekonomi, Luleå
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageEnglish
Detected LanguageSwedish
TypeLicentiate thesis, comprehensive summary, info:eu-repo/semantics/masterThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
RelationLicentiate thesis / Luleå University of Technology, 1402-1757

Page generated in 0.0177 seconds