Return to search

Quality management and sustainability : exploring stakeholder orientation

In today's society, organisations are exposed to stiff competition, and wants and expectations might change rapidly. In order to survive, all organisations must meet wants and expectations from a number of actors who can cause the organisation to fail. These actors are called stakeholders. At the same time as organisations are struggling to survive and prosper, it has become increasingly important for everybody to act in a way that does not endanger global sustainability. In the last few decades a number of management systems have been introduced in order to facilitate for the management of organisations the task of promoting both organisational and global sustainability. In the present study, quality management, environmental management systems and stakeholder theory have been investigated in order to contribute to the knowledge of how an organisation can be managed in order to achieve both organisational and global sustainability. In order to conduct the research, an archival analysis of nine manufacturing Swedish companies was made in order to find out if their environmental performance had improved during the last decade and if such improvements could be linked to the certification of an environmental management system. A case study was also made in order to explore how organisations may be managed in order to achieve both organisational and global sustainability. The results of the research show that the investigated companies have improved their environmental performance, but the connection to the certification of the EMS is not apparent. The results also include a stakeholder model that could be suitable in order to integrate stakeholder theory and quality management. Organisational sustainability is argued be achieved if the organisation manages to endlessly satisfy or exceed the demands of its stakeholders. Where stakeholders are considered to be actors that: (i) provide essential means of support required by an organisation; and (ii) could withdraw their support if their wants or expectations are not met, thus causing the organisation to fail, or inflicting unacceptable levels of damage. The aim of a third generation of quality management could then be for the organisation to satisfy, or preferably exceed, the wants and expectations of its customers subject to meeting the demands of its other stakeholders, in order to fulfil the aim of the organisation. To also promote global sustainability, the organisation should aim to satisfy, or preferably exceed, the wants and expectations of its stakeholders without compromising the ability of other parties to meet their needs, both present and future. It is to be hoped that the proposed stakeholder model can be used in both existing and future management concepts in order to help companies to promote both organisational and global sustainability. / I dagens samhälle agerar många organisationer i en miljö med stark konkurrens, där krav och förväntningar snabbt kan ändras. För att överleva måste alla organisationer tillfredsställa krav och förväntningar från ett antal aktörer som, om deras krav inte uppfylls, kan få företaget att misslyckas. Dessa aktörer kallas för "stakeholders" (förutsättningsskapare). Samtidigt som organisationer kämpar för att överleva har det blivit allt viktigare att alla agerar på ett sätt som inte motverkar global hållbarhet. Under de senaste årtiondena har en rad ledningssystem introducerats för att underlätta ledning av organisationer mot både organisatorisk och global hållbarhet. I den här uppsatsen har offensiv kvalitetsutveckling, standardiserade miljöledningssystem och stakeholderteori undersökts för att bidra till kunskapen om hur organisationer kan ledas för att uppnå både organisatorisk och global hållbarhet.För att genomföra forskningen har en arkivanalys med nio tillverkande svenska företag genomförts för att undersöka om deras miljöprestanda har förbättrats under det senaste årtiondet och om eventuella förbättringar kan kopplas till certifieringen av ett miljöledningssystem. Även en fallstudie har genomförts för att undersöka hur organisationer kan ledas för att uppnå både organisatorisk och global hållbarhet.Resultaten från forskningen visar att de undersökta företagen har förbättrat sin miljöprestanda, dock är kopplingen till certifieringen av miljöledningssystemet inte uppenbar. Resultaten innehåller även en stakeholder-modell, bland annat bestående av nedanstående formuleringar, vilken skulle kunna vara användbar för att integrera stakeholdersynsättet i offensiv kvalitetsutveckling. Organisatorisk hållbarhet uppnås om organisationen kontinuerligt kan uppfylla eller överträffa krav från sina stakeholders. Stakeholders är de aktörer som: (i) bidrar med nödvändiga förutsättningar och, (ii) om deras krav och förväntningar inte uppfylls, kan dra tillbaka dessa förutsättningar och därmed orsaka oacceptabel skada eller får organisationen att misslyckas. Målet för offensiv kvalitetsutveckling skulle därför kunna bli för organisationen att uppfylla, eller helst överträffa, krav och förväntningar från kunder samtidigt som organisationen även uppfyller krav från övriga stakeholders.För att inte motverka global hållbarhet borde alla organisationer agera för att uppfylla, eller helst överträffa, krav och förväntningar från stakeholders utan att minska möjligheten för andra aktörer att tillfredsställa sina behov, varken nuvarande eller kommande behov. Förhoppningen är att den framtagna stakeholdermodellen ska kunna användas både i befintliga och kommande managementkoncept för att leda företag mot både organisatorisk och global hållbarhet. / Godkänd; 2007; 20070122 (ysko)

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:ltu-26411
Date January 2007
CreatorsJohansson, Peter
PublisherLuleå
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageEnglish
Detected LanguageSwedish
TypeLicentiate thesis, comprehensive summary, info:eu-repo/semantics/masterThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
RelationLicentiate thesis / Luleå University of Technology, 1402-1757 ; 2007:01

Page generated in 0.0032 seconds