Return to search

Traceability in continuous processes : applied to ore refinement processes

Introduction and purpose: Traceability is central for the identification of the root cause(s) behind a product deviation and thus to achieve a product and process quality that is both high and even. Continuous processes contain several characteristics complicating traceability which are not usually discussed in the scientific literature. The overall purpose of this thesis is to provide a theoretical framework for traceability and to test and develop methods for traceability in continuous processes. Design/methodology/approach: A literature review and interviews with engineers in continuous processes were performed in order to identify existing traceability theories and applications as well as characteristics complicating traceability in continuous processes. In addition, experiments evaluating traceability applications in three continuous processes were conducted at the Swedish iron ore refinement company Loussavaara Kiirunavaara AB (LKAB). Radio Frequency Identification (RFID), chemical tracer, and ideal flow simulations were, for example, used within the studied applications.Findings: A theoretical framework for traceability in continuous processes is outlined based on existing scientific literature. Several traceability methods suitable for continuous processes are described and illustrated within the framework. Furthermore, the complicating characteristics in continuous processes that each method may deal with are described. This thesis also presents and illustrates how traceability may be achieved in three continuous processes operating within ore refinement industries.Research limitations/implications: The presented research gives an insight into traceability theory and more specifically into traceability problems in continuous processes. However, the empirical results from the experiments are based on three specific processes, and research in other processes should be performed to validate the results.Practical implications: The presented results illustrate how to increase the ability to trace, track, and predict the product location in processes where traceability previously has been difficult.Originality/value: Prior research has primarily focused on discontinuous processes. By contrast, this thesis presents traceability from a continuous process perspective as well as the design and development of traceability applications for three of these processes. / Introduktion och syfte: Spårbarhet är centralt för identifiering av rotorsaken(erna) bakom en produktavvikelse och därmed förmågan att uppnå en hög och jämn produkt- och processkvalitet. Kontinuerliga processer inrymmer ett flertal egenskaper som försvårar spårbarhet och som vanligtvis inte diskuteras i den vetenskapliga litteraturen. Det övergripande syftet med denna avhandling är att utveckla en teoretisk referensram för spårbarhet och att testa samt utveckla metoder för spårbarhet i kontinuerliga processer. Design/metod/forskningsansats: En litteraturstudie samt intervjuer med ingenjörer i kontinuerliga processer genomfördes i syfte att kartlägga befintliga spårbarhetsteorier och tillämpningar samt egenskaper som komplicerar spårbarhet i kontinuerliga processer. Dessutom utfördes experiment för att utvärdera spårbarhetsapplikationer i tre kontinuerliga processer inom det svenska järnmalmsförädlingsföretaget Loussavaara Kiirunavaara AB (LKAB). Radio Frequency Identification (RFID), kemiska spårämne och ideal flödessimuleringar är exempel på metoder som användas inom de studerade applikationerna.Resultat: En teoretisk referensram för spårbarhet i kontinuerliga processer baserad på befintlig forskningslitteratur har utvecklats. Flera spårbarhetsmetoder lämpliga för kontinuerliga processer beskrivs och illustreras inom den framtagna referensramen. Vidare beskrivs vilka komplicerande egenskaper i kontinuerliga processer som varje metod kan hantera. Denna avhandling presenterar och visar också hur spårbarhet kan uppnås i tre kontinuerliga processer som återfinns inom malmförädlingsindustrier.Forskningsbegränsningar/konsekvenser: Den presenterade forskning ger en inblick i spårbarhetsteorier och mer specifikt den spårbarhetsproblematik som återfinns i kontinuerliga processer. De empiriska resultaten från experimenten bygger dock på tre specifika processer, och fortsatt forskning kan med fördel utföras i andra processer för att validera resultaten.Praktiska konsekvenser: De presenterade resultaten visar hur man kan öka möjligheten att spåra, följa och prediktera en produkts position i processer där spårbarhet tidigare varit komplicerat.Originalitet/forskningsvärde: Tidigare forskning har främst fokuserat på diskontinuerliga processer. Denna avhandling presenterar dock spårbarhet utifrån ett kontinuerligt processperspektiv samt utvecklar och skapar spårbarhetsapplikationer för tre kontinuerliga processer. / Godkänd; 2010; 20101020 (bjokva); DISPUTATION Ämnesområde: Kvalitetsteknik/Quality Technology & Management Opponent: Professor Josse De Baerdemaeker, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium Ordförande: Professor Bjarne Bergquist, Luleå tekniska universitet Tid: Onsdag den 24 november 2010, kl 13.00 Plats: D770, Luleå tekniska universitet

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:ltu-26677
Date January 2010
CreatorsKvarnström, Björn
PublisherLuleå
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageEnglish
Detected LanguageEnglish
TypeDoctoral thesis, comprehensive summary, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
RelationDoctoral thesis / Luleå University of Technology 1 jan 1997 → …, 1402-1544 ;

Page generated in 0.0022 seconds