Return to search

Öka kundnöjdheten - minska felaktiga leveranser : En fallstudie över leveranssäkerheten vid ABB Machines i Västerås

Leveranssäkerhet är en avgörande faktor för att tillgodose kunder och deras behov. Det handlar om att rätt produkt levereras i rätt förpackning i rätt tid efter kundens godkännande. ABB Machines i Västerås levererar växelströmsmaskiner till kunder i projektform. Projektformen skapar förutsättningar för stor kundanpassning vilket i sin tur ställer krav på flexibilitet och resurser som kan användas mångsidigt. Hanteringen av utleveransprocessens som ska färdigställa projekten genom att komplettera maskinerna med montage- och sidokollin anses inte vara optimal. Detta har lett till högre omkostnader och flertalet omarbeten för att kunna leverera och tillgodose kunderna och deras behov. Detta examensarbete inom kvalitetsutveckling på Luleå tekniska universitet genomförs med syfte att identifiera vilka faktorer som påverkar leveranssäkerheten och hur utleveransprocessen ska hanteras för att öka leveranssäkerheten. Huvudfokuset är att identifiera hur processen ska hanteras för att förenklas och säkerställas. För att nå dit utvärderas och analyseras utleveransprocessen utifrån de tre teoriområdena; standardisering, visualisering och kvalitetssäkring. Studien genomfördes som en fallstudie på ABB Machines i Västerås. Genom observationer och intervjuer samlas relevant data in för att skapa en bild över hur arbetet går till och vilka problem som uppkommer i processen. Detta för att skapa möjlighet till att identifiera områden med förbättringsmöjligheter. Resultat av studien visar att ABB Machines inte har använt sig av de tre fokusområdena standardisering, visualisering och kvalitetssäkring i lika stor omfattning som det finns möjligheter till. Inom flertalet områden i processen finns möjlighet till både utveckling av redn införda arbetssätt samt implementering av nya sätt att genomföra moment, sprida information samt kvalitetssäkra moment. Rekommendationerna har ett övergripande fokus där flera olika delar av utleveransprocessen behandlas. Rekommendationerna är uppdelade på kort-, medellång-, och långsikt. Denna fördelning genererar enklare rekommendationer som kan implementeras direkt samt rekommendationer med behov av anpassning för att på längre sikt kunna bidra till en förbättring i processen. Enligt den analys som har genomförts av utleveransprocessen är slutsatsen att ABB Machines har möjligheter att förenkla och effektivisera moment i flödet. Det kommer också generera möjligheter till att på ett enklare sätt kunna säkerställa leveranserna till slutkund.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:ltu-69812
Date January 2018
CreatorsStrömberg, Evelina
PublisherLuleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0022 seconds