Return to search

Designprinciper för intuitivitet i komplexasystem / Design principles for intuitivity in complex systems

Det kan vara svårt att uppnå intuitivitet i komplexa system. Denna studie syftar till att identifieravilka designprinciper som främjar intuitivitet i komplexa system samt rekommendationer om hursystemutvecklare bör arbeta i utvecklingsprocessen för att göra systemen intuitiva. Teori somrelaterar till komplexa system, användbarhet och intuition har undersökts. Etableradedesignprinciper för gränssnittsdesign har utvärderats för att identifiera vilka designprinciper somblir centrala för komplexa system. En kvalitativ studie har använts för att utforska och identifieraförbättringsområden i utvecklingsprocessen av ett intuitivt system. De identifieradedesignprinciperna för intuitivitet i komplexa system presenteras och användes för att gerekommendationer. Detta baserades på de förbättringsområden som upptäcktes under desemistrukturerade intervjuer med ett utvalt företaget. Resultatet jämförs med teorikapitlet omintuition. Slutligen presenteras studiens slutsatser och förslag till vidare studier. / It can be difficult to achieve intuitiveness in complex systems. This study aims to identify whichdesign principles promotes intuitiveness in complex systems as well as recommendations ofhow developers can work in developing these systems. Literature of complex systems, usabilityand intuition have been surveyed. Established principles of design have been evaluated toidentify which principles relates to complex systems. A qualitative study was used to exploreand identify areas of improvement in the development of an intuitive system. The identifiedprinciples for intuitiveness in complex systems are presented and then used to providerecommendations for the areas of improvement identified in interviews. The results arecompared with theory on intuition. Lastly, the concluding remarks and suggestions for furtherstudies are presented.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:ltu-74666
Date January 2019
CreatorsChristensson, Emil, Lindström, Joakim
PublisherLuleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0016 seconds