Return to search

Framtagning av testmetod för värmeledningspåverkan av formsprutningsverktygens ytbeläggning

Sedan 1951 har Tetra Pak tillverkat livsmedelsförpackningar, formsprutningsverktyg och fyll-ningsmaskinerna för livsmedelsförpackningar. En del livsmedelsförpackningar som t.ex. gräddeoch yoghurt kan ha en formsprutad topp av plast. Det är nödvändigt att den formsprutade plas-ten stelnar så snabbt som möjligt. För att minska tiden för stelning så används formverktygmed hög värmeledningsförmåga, detta för att få stabila detaljer och ändå göra det möjligt atthålla en hög produktion. En acceptabel livslängd på verktygen uppnås genom att de ytbeläggs.Ytbeläggningen består dels av en hårdanodiserad yta, ett lager av teflon. Dessvärre har teflonen sämre värmeledningsförmåga än metaller som formverktygen är tillverkad i. I detta arbetehar en metod för att avgöra hur mycket ytbeläggningen påverkar värmeledningen utvecklats.Resultaten av arbetet kommer användas för att kunna göra nya materialval. Under projektetutvecklas en testrigg där testerna visar att verktyg utan ytbeläggning har en värmelednings-förmåga som är 24% bättre än för belagda verktyg. Därmed finns det mycket att vinna på attanvända en annan ytbeläggning. / Tetra Pak has since 1951 manufactured food packaging, injection molding tools and fillingmachines for food packaging. Some of the food packaging as for cream and yogurt may havea injection molded plastic top. It is necessary that the injection molded plastic solidifies asquickly as possible. In order to reduce the time for solidification, molding tools with highthermal conductivity are used, in order to obtain stable details and still make it possible tokeep a high production. To achieve an acceptable tool life, they are coated. The surface coatingconsists partly of a hard anodized surface and a layer of teflon. Unfortunately, teflon has worsethermal conductivity than metals that the molding tools are made of. In this project, a methodto determine how much the surface coating affect the thermal conductivity is being developed.The results of the project will be used to make new material choices. During the project, atest rig is developed where the tests show that tools without surface coating have a thermalconductivity that is 24% better than for coated tools. That means there are a lot to gain byselect a new surface coating.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:mau-20246
Date January 2019
CreatorsHolmgren, Julia, Christensen, Fredrik
PublisherMalmö universitet, Fakulteten för teknik och samhälle (TS), Malmö universitet, Fakulteten för teknik och samhälle (TS), Malmö universitet/Teknik och samhälle
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.017 seconds