Return to search

Bluetooth-USB-adapter

Detta examensarbete gick ut på att enligt utvecklingsprocessen på Motion Control utveckla en prototyp av en kabelersättare för en produkt på företaget; USB I/O. USB I/O är en mät- och styrenhet och datainsamlingsenhet för USB-porten med flera in- och utkanaler som i flera applikationer har som nackdel att den är kabelbunden. Tanken var att göra en enhet som man ansluter USB I/O till och som kan kommunicera direkt med konventionella ”Bluetooth-dongles” som är vanligt förekommande på konsumentmarknaden.Tre undersökningar gjordes. Den första var en marknadsundersökning för att se lämpliga systemkoncept samt vilka konkurrenter som kan finnas. Denna undersökning visade på att det inte fanns många produkter på marknaden som var nära det sökta konceptet. Efter detta följde två undersökningar, vilka hade som syfte att göra lämpliga val av kretsar till prototypen. Halvvägs i examensarbetet upptäcktes att oavsett val av Bluetoothmodul, skulle den kräva en modifiering av Bluetoothprofilen HID för att kunna använda vanliga ”dongles”. Detta skulle ta mycket längre tid eller kosta mer än projektbudgeten tillät. Utifrån detta valdes att planera in utveckling av ytterligare en enhet som ansluts till datorn, för att ersätta ”dongeln”.Examensarbetet resulterade i en prototyp bestående av två delsystem färdiga för vidareutveckling. Funktionstester där USB I/O kunde trådlöst anslutas till en dator med systemet visade på att delar av den sökta funktionen uppfyllts, men en stor del utveckling kvarstod. / This thesis work had the intention to acoording to the processes of Motion Control develop a prototype of a wireless cable replacer for an existing product, USB I/O. USB I/O is an I/O and data collection unit with a number of in- and outputs. It has in some applications the drawback that it is connected through a USB cable. The idea for the work was to create a unit to connect to USB I/O which has the capability to connect to any existing “Bluetooth dongle” on the market.Three investigations were made. The first was a market investigation to see potential system solutions and to find out any direct competitors. It showed that the existing market did not offer any large number of active similar products. After this, two investigations were made to find suitable components for the prototype. Half way in the thesis it came obvious that whichever Bluetooth module that could be chosen, a Bluetooth profile, HID, was needed and had to be modified in order to use the conventional “Bluetooth dongles”. This would make a great cost or effort in development time than the scope of the thesis work allowed. From this, a decision was made to also include development of an additional unit to connect to the computer side, which then would replace the “dongle”.The thesis resulted in a prototype consisting of two subsystems, however in need of further development, offering partly the intended functionality. The USB I/O could be started up on a computer wirelessly using the system.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:mdh-24783
Date January 2013
CreatorsModigh, Fredrik, Niva, Jerry
PublisherMälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0771 seconds