Return to search

Actor observer bias : Påverkar könet hur vi attribuerar?

Actor-observer bias är benägenheten för människor att attribuera sitt eget beteende utifrån omständigheter och andras beteende utifrån deras person. Vi tenderar dessutom att favorisera och vara mer förlåtande i attributionerna till de som tillhör vår ingrupp. Studiens syfte var att undersöka huruvida graden av tillhörighet till ingruppen, kön, påverkar hur vi attribuerar. Studien genomfördes med 102 deltagare, 51 kvinnor och 51 män. En konfliktsituation mellan ett par presenterades för deltagarna där den ena parten i förhållandet (X) beter sig illa mot den andra. Enkäten förekom i tre versioner med X som kvinna, man eller deltagaren själv. Det predicerades bl a att deltagare som upplever hög identifiering med sin ingrupp kommer attribuera övervägande externt då X hör till dennes ingrupp. Resultatet visade inget signifikant stöd för denna hypotes. Tendenser för att kvinnans beteende bedömdes hårdare kunde dock urskiljas. Betydelsen av detta, den eventuella inverkan av könsroller samt framtida forskning diskuteras.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:mdh-25757
Date January 2014
CreatorsAronson, Sara
PublisherMälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0021 seconds