Return to search

Kreativitet & integration mellan nyanlända ungdomar i Eskilstuna kommun : Studien fokuserar på kreativitet och integration hos nyanlända undomar utifrån ett föreningslivsperspektiv

No description available.
Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:mdh-35295
Date January 2017
CreatorsDawood, Tasneem D., Eshaghi, Hooman E.
PublisherMälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.002 seconds