Return to search

Kundperspektivet vid Barnahus : En fallstudie om återkoppling till barn i brottsutredningar

Vid Barnahus utreds brott där barn misstänks ha blivit utsatta för övergrepp. Barnahus-tanken är samla och samordna aktörer från olika myndigheter under ett och samma tak så att barnet ska slippa att bollas runt mellan myndigheter. Barnet ska skyddas i rättsprocessen genom att brottsutredningsprocessen anpassas till barnet. Tidigare utvärderingar har visat att Barnahus förbättrar bemötandet av barnet, men det har inte visat på bättre resultat för brottsutredningarna, det vill säga att fler brott klaras upp. Det har också framkommit att det finns brister i information till barn och att barn inte får återkoppling om att en brottsutredning som de har varit en del av har lagts ned.Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kundperspektivet syns i brottsutredningsprocessen för att kunna förbättra rutinerna för återkoppling till barn.En kvalitativ studie har genomförts genom att intervjua olika kategorier av yrkesverksamma vid ett specifikt Barnahus. Empirin har analyserats utifrån ett kundperspektiv med hjälp av sju framtagna kriterier för kundorientering.Resultatet visar att det saknas rutiner kring återkoppling till barn om att en brottsutredning har lagts ned och att det intervjuade har olika uppfattning om hur den i praktiken sker. Barn riskerar att inte få någon återkoppling alls, särskilt små barn. Riktlinjer och rutiner behöver förbättras och återkopplingen bättre anpassas efter barnens individuella förutsättningar. Kundperspektivet syns i början av brottsutredningsprocessen, inför och vid förhöret med barnet. I slutet av processen är det mindre synligt. Det är också i den delen av processen där återkopplingen till barn förväntas ske. Studiens resultat kan bidra till en ökad kundorientering vid det undersökta Barnahuset, men även användas vid andra Barnahus. / At Barnahus investigations about child abuse are being conducted. The idea of Barnahus is to gather and coordinate actors from different authorities under the same roof so that children will not be passed around between the authorities. With crime investigations adopted to the child, the child should be protected within the justice process. Earlier evaluations have shown that because of Barnahus the treatment of the child is better than before, but the crime investigations do not show better results, namely more crimes are not being solved. Lack of information has also emerged and that children sometimes do not get feedback about a disused investigation concerning them.The purpose of this essay is to investigate how customer orientation is visible in the crime investigation process in order to improve the routines for feedback to children.A qualitative study has been conducted through interviews with different categories of professional actors at a specific Barnahus. The empirical findings have been analysed from a customer perspective with the support of seven different criterion for customer orientation.The results show that there is a lack of routines for feedback to give children about disused crime investigation and that the interviewees have different views about how feedback in practice is conducted. Children risk not to get any feedback; this is especially so for younger children. Guidelines and routines need to improve and feedback need to be better adapted to individual conditions. The customer perspective is visible in the beginning of the crime investigation process, before and during the hearing with the child. In the end of the process it is less visible. It is the same part of the process where feedback to the child is expected to be conducted. The result of the study can contribute to increased customer orientation at the Barnahus that is subject for the study, but also to Barnahus in general. / <p>2020-06-26</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:miun-40214
Date January 2020
CreatorsRavald, Emma
PublisherMittuniversitetet, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageEnglish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.003 seconds