Return to search

Strävar ni efter bättre idéer och ökadmotivation till förbättringsarbetet : Då kan en medarbetardriven processkartläggning vara det rättaverktyget för er!

Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hur en"Medarbetardriven processkartläggning" skulle kunna användas som ettverktyg i förbättringsarbete genom att stimulera till fler förbättringsförslagsamt öka motivationen till förbättringsarbete. Utgångspunkt för studienhar grundats i författarens intresse för processkartor samt antagandet omatt en processkartläggning inte genomförs av medarbetarna iorganisationen utan av människor med kompetens om hur enprocesskartläggning går till.För att besvara studiens syfte användes en experimentell studiedesignsom inkluderade åtta studiedeltagarna som delades upp i två grupper,Grupp A och Grupp B. Innan studien startade fick studiedeltagarna skattasin egen motivation till förbättringsförslag och förbättringsarbete genomen enkät. Studiedeltagarna i Grupp A genomförde sedan en"Medarbetardriven processkartläggning" och Grupp B fick göra en"Analys av en skapad processkarta". Under tiden som studiedeltagarnagenomförde uppgiften uppmanades de att tänka ut nyaförbättringsförslag. Efter studien fick studiedeltagarna åter besvaraenkäten som utvärderade motivationen, detta för att se om motivationenpåverkats efter studien. Resultatet visade att en Medarbetardrivenprocesskartläggning ökade motivationen till förbättringsarbete samtgenererar i fler-, bättre och mer kreativa förbättringsförslag, detta ijämförelse med en "Analys av en processkarta". / The purpose of this study was to increase the understanding of how an"Employee-driven process mapping" could be used as a tool inimprovement work by stimulating more improvement suggestions andincreasing motivation for improvement work. The study was based on theauthor's interest in process mapping and the assumption that a processmapping is not carried out by the employees in the organization but bypeople with skills in how a process mapping is done.To answer the purpose of the study, an experimental study design wasused that included eight study participants who were divided into twogroups, Group A and Group B. Before the study started, the studyparticipants had to estimate their own motivation for improvementproposals and improvement work through a questionnaire. The studyparticipants in Group A then completed an "Employee-driven processmapping" and Group B had to do an "Analysis of a created process map".As the study participants completed the task, they were invited to devisenew improvement proposals. After the study, the study participants wereagain asked to answer the questionnaire that evaluated the motivation,to see if the motivation was affected after the study. The result showedthat an Employee-driven process mapping increased the motivation forimprovement work and generates in more, better and more creativeimprovement proposals, this in comparison with an "Analysis of a processmap". / <p>2020-06-26</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:miun-40269
Date January 2020
CreatorsSebaa, Nadine
PublisherMittuniversitetet, Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0021 seconds