Return to search

"Jag är både och och ingenting, mitt emellan och runtomkring" : En jämförande studie om binära och ickebinära transpersoners vardagliga erfarenheter

This is a comparative study between binary and nonbinary transgender people based on their everyday experience of difficulties. Previous studies show that many transpeople experience violence, infringement and oppression. Studies also show that suicide rate among transgender people is much higher than among the common (cisgender) population. Those studies rarely make an analysis based on specific gender identity, which shows the diversity among transgender people.To analyse the individual experiences, this study made four interviews with binary and nonbinary transgender people. The interviews were analysed with a queer-theoratical perspective to show and focus on the oppressional mechanics that heteronormativity has. The results show clear differences and similarities between binary and nonbinary transgender people's experiences of everyday life difficulties and oppression. Nonbinary transgender people elucidate their nonexistence in the majorities knowledge as a big difficulty; that people in their everyday surroundings and society in general are not aware of them. Binary transgender people's experiences have instead been focusing on their bodies and social context of their transitions. / Denna studie avser att undersöka och jämföra transpersoners erfarenheter kring svårigheter i vardagen. Jämförelsen görs mellan binära och ickebinära transpersoner. Tidigare forskning visar att många transpersoner blir utsatta för våld, kränkningar och förtryck. Den visar även att självmordsfrekvensen bland transpersoner är mycket högre än hos populationen i övrigt. I dessa undersökningar kring transpersoners hälsa och situation görs det sällan eller aldrig analyser baserade på den mångfald gällande identitet som finns inom gruppen transpersoner. För att undersöka dessa individuella erfarenheter genomfördes ett antal intervjuer med binära och ickebinära transpersoner. Intervjuerna analyserades utifrån en queerteoretisk utgångspunkt för att belysa de förtryckande mekanismer som heteronormen medför. Resultatet visar att det finns tydliga likheter och skillnader i binära och ickebinära transpersoners erfarenheter kring svårigheter och förtryck. Ickebinära transpersoner tar upp omgivningens omedvetenhet kring deras existens som en stor svårighet, att personer i deras vardagliga omgivning och i samhället i stort inte känner till att de finns medan svårigheterna för binära transpersoner snarare har varit i förhållande till deras kroppar och sociala sammanhang.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:sh-29488
Date January 2015
CreatorsPeters, Tom
PublisherSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0023 seconds