Return to search

Prostitution : ett samhällsproblem

Syfte Syftet med denna studie är att få en förståelse för vad som motiverar kvinnor till att ta sig in i prostitution. Dessutom vill vi ta reda anledningarna till varför de har valt att sig ut ur prostitution samt hur de har gått tillväga. Frågeställningar Vilka är de bakomliggande faktorerna till att kvinnorna valde att prostituerar sig? Hur gick kvinnorna tillväga för att ta sig ur prostitutionen och vad var orsaken till deras uppbrott? Metod Denna studie har utgått från den kvalitativa metoden i form av semistrukturerade intervjuer då vi vill få en djupare förståelse kring respondenternas uppfattning, åsikter och erfarenheter kring prostitution. Teori Studien baseras på tre olika teorier, sociala band, idealtyper samt exitprocessen. Slutsatser En av studiens frågeställningar var att ta reda på de bakomliggande faktorerna till varför unga tjejer väljer att prostituera sig. Slutsatsen visar att unga tjejer som väljer att prostituera sig beror på att individen har haft svår uppväxt, separerade föräldrar, ekonomiska behov samt svag självkänsla. Den andra frågeställningen var att ta reda på hur kvinnorna gick tillväga för att ta sig ur prostitutionen och vad orsaken till deras utbrott var. Det vi kom fram till är att en stark relation till omgivningen har en stor del av deras uppbrott ur prostitutionen. Stöd från terapi har också haft en betydelse för de före detta prostituerade då de lyckats ta sig ut ur sexhandeln med hjälp av terapi.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:sh-29927
Date January 2015
CreatorsVishaj, Violeta, Issa, Claudia
PublisherSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0028 seconds