Return to search

Niondeklassares uppfattningar och erfarenheter av elevinflytande

Syfte: I detta arbete vill jag lyfta fram niondeklassares uppfattningar och erfarenheter av elevinflytande på en grundskola för de senare skolåren. Jag vill också ta reda på i vilken mån skolans uttryckta ambitioner för elevinflytandet gett effekt, samt jämföra elevernas uppfattningar och erfarenheter av elevdemokrati med läroplanens. Metod: Kvalitativa intervjuer med åtta niondeklassare. Slutsatser: Utifrån studien kan utläsas att eleverna i stort är nöjda med sitt inflytande på skolan, men också att de vill ha mer inflytande. Främst vill de ha ökat inflytande över undervisningen, vilket de upplever sker i för liten omfattning och enbart hos någon enstaka lärare. Uppfattningarna om vad som går respektive inte går att ändra på skiljer sig i vissa fall kraftigt åt. Områden som förknippas starkast med inflytande är bland andra skolmaten, toaletterna, ordningsreglerna och elevrådet. Eleverna upplever att möjligheterna till inflytande blivit bättre, och deras upplevda grad av inflytande skiljer sig mycket beroende på enskilda lärares uppfattningar om elevinflytande. Skolan behöver arbeta mer med att förbättra det informella elevinflytandet, medan det formella elevinflytandet upplevs vara bra. Elevernas uppfattningar om det egna inflytandet stämmer inte överens med vad som står om elevinflytande i läroplanen. Den tydligaste bristen ligger i att många elever upplever sig ha lite eller mycket lite inflytande över undervisningen. Jag drar utifrån undersökningen också slutsatsen att skolans uttryckta ambitioner för elevinflytandet har gett effekt.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:sh-3142
Date January 2009
CreatorsStrååt, Björn
PublisherSödertörns högskola, Lärarutbildningen
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0024 seconds