Return to search

Medelstora företags reaktion på coronapandemin : En kvalitativ studie om hur aktörer inom klädbranschen har reagerat på covid-19 och hur de anpassar sina strategier under pandemin

Världen befinner sig i nuläget i en svår pandemikris och majoriteten av Sveriges företag har drabbats hårt ekonomiskt av pandemins spår. Det finns inte tillräcklig forskning om medelstora företag i klädbranschen förändrar strategier under krissituationer och hur de gör det. Använder de sig av strategisk process eller strategisk planering?  Syftet med denna studien är att analysera om medelstora klädföretag i Sverige förändrar sin strategi men även hur de gör det på grund av av covid-19 pandemin. Vi fokuserade på hur företagen hanterar sin strategi i kris jämfört med vilka strategier de hade innan coronakrisen inträffade. Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer för att besvara studiens syfte. Slutsatsen visade att de tre företagen använder sig mer av strategi som process än strategi som plan för att flexibelt anpassa sig efter rådande omständigheter. Utveckling av strategi hos dessa företag under pandemin har varit genom att vara flexibla, innovativa och konkurrenskraftiga.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:sh-45730
Date January 2021
CreatorsPepelar, Benjamin, Yatsyshyn, Ivan
PublisherSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0022 seconds