Return to search

Aktiefonders avkastning

Med denna uppsats har jag haft för avsikt att försöka besvara följande frågor, som jag tycker är relevanta för investerare inom fondsparande. Finns det ett samband mellan en aktiefondkategoris avkastnning och dess placeringsinriktning? Vad kan påverka skillnaderna i avkastningen mellan aktiefondkategorier med olika placeringsinriktningar?

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:sh-613
Date January 2006
CreatorsGustafsson, Natalia
PublisherSödertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande, Huddinge : Institutionen för ekonomi och företagande
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0087 seconds